Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:663 (2014-2015)
Innlevert: 23.02.2015
Sendt: 23.02.2015
Besvart: 27.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): På kjærlighetsdagen den 14.2.15 ble 9 år gamle Farida, hennes mor og far sendt til Afghanistan, et land Farida aldri har vært i. Mor og far er ikke gift. UNCHR og UDI har advart mot å sende barnefamilier til internflukt i et krigsherjet Afghanistan.
Hvilke grep vil statsråden gjøre for å hente hjem Farida og familien og sørge for å stoppe utsendelsen av lengeværende barn til Afghanistan?

Begrunnelse

Regjeringen varslet allerede ved sin tiltredelse i 2013 at det ville bli innført en revidert forskrift hvor barns beste skulle tillegges større vekt i vurdering av innvilgning av opphold i Norge. Revidert forskrift kom først på plass i desember 2014. I løpet av 2014 er utsendingen av lengeværende barn blitt intensivert uten at det er tatt hensyn til forutsetningene fra avtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre om en sterkere vektlegging av barns beste vurdert opp mot innvandringspolitiske hensyn.
Både med UNCHR og UDI advarer mot utsendinger av barnefamilier til internflukt i Afghanistan uten tilstrekkelig nettverk eller ressurser til å etablere seg i hjemlandet.
Moren og faren til Farida flyktet fra Afghanistan da familien ikke ville at de skulle gifte seg. Mor sto i fare for å bli tvangsgiftet med en eldre mann. Barnet Farida ble født på flukt og mor kom alene til Norge etter at paret hadde mistet hverandre på flukt. Mor fikk oppholdstillatelse som alenemor, en tillatelse som senere ble tatt fra henne da barnefaren kom til landet. Mor og Farida har bodd på Dokka, mens far har bodd på mottak. Paret er ikke gift selv om UNE legger det til grunn i sitt vedtak. Familien har ikke noe hjem eller nettverk å returnere til. Farida gikk fram til 12.2 i fjerde klasse på Dokka barneskole.
Det synes som om varslet politikkendring når det gjelder vurdering av barns beste ikke er fulgt opp i praksis samtidig som Stortinget er gitt en forståelse av dette. Kommunal- og forvaltningskomiteen har til behandling en sak om utsending av lengeværende asylbarn. Likevel velger regjeringen med underliggende etater å fortsette praksisen med å sende ut lengeværende asylbarn til Afghanistan med den konsekvens at uskyldige barn blir rammet. Dette skjer på tross av advarsler fra UNCHR, UDI og Afghanske myndigheter.
Senterpartiet er opptatt av barns beste blir tillagt spesiell vekt i oppholdssaker og vi mener Norge må følge FNs barnekonvensjon slik vi mener det ble gjort under den rødgrønne regjeringen da det ikke ble sendt barnefamilier til Afghanistan.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er som kjent Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som avgjør søknader og klager etter utlendingsloven. Verken jeg eller Justis- og beredskapsdepartementet for øvrig har myndighet til å gripe inn i eller påvirke utfallet av enkeltsaker som ikke gjelder hensynet til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Jeg kan derfor ikke kommentere den konkrete saken nærmere.
Jeg vil påpeke at verken FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) eller UDI generelt advarer mot å returnere barnefamilier til Afghanistan. Basert på blant annet den forverrede humanitære situasjonen i Afghanistan og anbefalinger fra UNHCR, foreslo UDI å endre praksis for henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan 1. juli 2014. UDI anbefalte følgende nye praksis:
«Som et utgangspunkt vil det bare være rimelig å henvise barnefamilier til internflukt i Afghanistan dersom familien har tilstrekkelig nettverk og/eller tilstrekkelige ressurser til å etablere seg i internfluktområdet og dekke familiens grunnleggende behov.»
Det er viktig å presisere at forslaget til endret praksis ikke gjelder returer til Afghanistan generelt eller retter seg spesielt mot lengeværende barn, men kun omfatter retur til internflukt dersom barnefamilien ikke har tilstrekkelig nettverk og/eller tilstrekkelige ressurser i internfluktområdet. Jeg samtykket i UDIs forslag til praksisendring i instruks av 30. januar 2015.
I forkant av pågripelse av barnefamilier har PU tett kontakt med UNE. I forbindelse med uttransporter til Afghanistan er UNE av politiet blitt forelagt navn på alle som skal returneres; både barnefamilier og andre. UNE har informert departementet om at det per 24. februar 2015 ikke er blitt gjennomført noen tvangsreturer av barnefamilier til Afghanistan som kan anses å være i strid med departementets instruks vedrørende internflukt etter at UDIs forslag til praksisendring kom 1. juli 2014.
Endringer i utlendingsforskriften § 8-5 om oppholdstillatelse på grunnlag av barns tilknytning til Norge trådte i kraft 8. desember 2014. Endringene innebærer en sterkere vektlegging av barns situasjon. Alle saker behandles etter nytt regelverk etter ikrafttredelsen. Barnefamilier med endelig avslag på søknad om asyl får likeledes sin sak vurdert etter det nye regelverket dersom de fremmer en omgjøringsanmodning.