Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:670 (2014-2015)
Innlevert: 23.02.2015
Sendt: 24.02.2015
Besvart: 27.02.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Det råder forvirring om hva som er blitt det endelige resultatet for beboere i tilknytning til nye E16 i Sør-Odal og Kongsvinger hva gjelder rabatt-/fritaksordninger for passering av bomstasjoner. Sprikende signaler er kommet fra så vel vegmyndigheter som politisk ledelse i departementet.
Kan det nå avklares en gang for alle hvilke rabatt-/fritaksordninger beboere på hhv. Galterud-siden (fv. 175) og Fulu/Knutsrud-siden av Glomma vil få?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Dagens regjering har som mål å bygge mer veg og samtidig redusere bompengeandelen. Den varslede bompengereformen og rentekompensasjonsordningen vil være et viktig grep for å lette belastningen på bilistene.
Det opprinnelige opplegget for innkreving av bompenger på strekningen E16 Kongsvinger- Slomarka er beskrevet i Prop. 104 S (2010-2011). I opplegget fra den rødgrønne regjeringen var det ikke lagt opp til lokale fritak eller tilpasninger. I tillegg la den rødgrønne regjeringen i Nasjonal Transport plan opp til å fjerne alle lokale rabattordninger og tilpasninger. Jeg merker meg at representanten Myrli nå etterspør lokale tilpasninger som hans regjering i sin tid sa ikke skulle etableres.
Lokalt har det vært ønske om en ny gjennomgang av bompengeopplegget. Diskusjonen dreide seg om plasseringen av innkrevingspunktene på lokalvegene, og at enkelte områder ville komme svært uheldig ut med den opprinnelige plasseringen. Dagens regjering er enig i at dette er urimelig. I Prop. 32 S (2014-2015) ble det derfor åpnet for å gjøre visse tilpasninger, blant annet ved å flytte det planlagte innkrevingspunktet på fv 175.
Det har nå vist seg at det vil ta noe tid å få lokalpolitisk behandling av de endringene som er beskrevet i Prop. 32 S (2014-2015). I tillegg vil det medgå tid til å gjennomføre flytting av innkrevingspunktet på fv 175. Bompengene skal gå til å nedbetale rentebærende gjeld. Betydelige forsinkelser i innkreving av bompenger vil bety unødvendig økte rentekostnader. Derfor er det viktig å få i gang innkrevingen, noe Hedmark og Akershus fylkeskommuner har gitt uttrykk for at de er enig i. På denne bakgrunn har Samferdselsdepartementet bedt om at Vegdirektoratet fatter takstvedtak basert på de forutsetninger som ligger i Prop. 104 S og at innkrevingen kommer i gang så snart som mulig. Som en midlertidig løsning, har departementet åpnet for en fritaksløsning for beboerne på Galterud og Fulu. Vegdirektoratet har fått oppdraget med å vurdere hvordan fritaket skal avgrenses.
Samferdselsdepartementet vil gjøre en ny vurdering av hvordan innkrevingsopplegget på sikt kan tilpasses beboerne på Galterud og Fulu. Departementet vil deretter be Vegdirektoratet om å lage et revidert fremlegg for lokale myndigheter.