Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:685 (2014-2015)
Innlevert: 26.02.2015
Sendt: 26.02.2015
Besvart: 05.03.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Hva vil klima- og miljøministeren gjøre for å få flere faste stillinger blant feltarkeologene i Norge, og hvordan vil forslaget til ny arbeidsmiljølov påvirke arbeidet med å få ned bruken av midlertidigheten?

Begrunnelse

En undersøkelse blant dagens feltarkeologer i Norge viste at:

- Nesten 2 av 3 er midlertidig ansatt (61,7 %).
- I gjennomsnitt hadde disse 4-5 arbeidskontrakter på rundt 11 uker, men nesten halvparten hadde opplevd minst én kontrakt på 2 uker eller kortere i 2012.
- De fleste hadde arbeid fra mai til november, og over halvparten var arbeidsledig i mer enn 2 måneder. De fleste mottok dagpenger på ett eller annet tidspunkt i 2012.

Det er viktig at organiseringen og finansieringen av kulturminnevernet tilrettelegges slik at situasjonen for forvaltningsarkeologien både bedres og styrkes. Kunnskapen til arkeologene er verdifull og bør organiseres slik at de kan både drive faglig utvikling, forskning og publisering i de månedene det ikke er feltarbeid.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Jeg viser til at stortingsrepresentanten Aasland er opptatt av flere faste stillinger blant feltarkeologene i Norge og spør om hvordan forslaget til ny arbeidsmiljølov vil påvirke arbeidet med å få ned bruken av midlertidighet. Jeg vil understreke at det ikke er naturlig for meg å mene noe om universitetenes ansettelser og prioriteringer. Det er riktignok slik at det er Klima- og miljøministeren som har ansvaret for kulturminneloven som regulerer arkeologenes anledning til å gjennomføre en arkeologisk utgravning. Loven pålegger den enkelte tiltakshaver å betale kun de nødvendige utgiftene knyttet til gjennomføringen av den konkrete utgravningen. Andre utgifter universitetene måtte ha, kan ikke den private pålegges å dekkes I og med at dette arbeidet alltid vil være utsatt for konjunktursvingninger og i tillegg er sesongavhengig, vil det være et behov for midlertidig ansatte. Jeg er selvfølgelig opptatt av at også denne arbeidstakergruppen skal ha gode vilkår, men kan ikke se at det på sikt er endringer i organiseringen og finansieringen av kulturminneforvaltningen, som vil endre på dagens forhold. For øvrig viser jeg til den pågående prosessen med arbeidsmiljøloven og finner det derfor ikke riktig å kommentere dette.