Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:687 (2014-2015)
Innlevert: 26.02.2015
Sendt: 26.02.2015
Besvart: 05.03.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Har klima- og miljøministeren samme syn på deponering av gruveavfall i Førdefjorden som Miljødirektoratet, og hva er bakgrunnen for at Klima- og miljødepartementets vurdering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om reguleringsplan for gruvedrift i Førdefjorden er hemmeligholdt når tilsvarende brev i saken om gruvedrift i Repparfjorden var offentlig kjent?

Begrunnelse

Klima- og miljødepartementet har sendt brev om reguleringsplanen for Førdefjorden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Brevet ble sendt 5. februar, men først synlig i postjournalen 24. februar. Brevet er i offentlig postjournal unntatt offentlighet. Den 4. november 2014 kom det fram at Miljødirektoratet i brev til Klima- og miljødepartementet et ga følgende miljøfaglige råd til Klima- og miljøministeren: "De miljøfaglige hensynene tilsier at innsigelsen som er reist mot planene om deponering av gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane, bør tas til følge". Det er derfor av stor offentlig interesse om klima- og miljøministeren velger å støtte seg på og fremme de miljøfaglige rådene når hennes departement skal gi sitt syn på reguleringsplan for gruvedrift i Førdefjorden til Kommunal- og moderniseringsministeren. Da innsigelse til reguleringsplan om gruvedrift i Repparfjorden ble behandlet av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, var både Nærings- og fiskeridepartementets og Klima- og miljødepartementets brev offentlige. Beslutningen om å unnta Klima- og miljødepartementets syn på reguleringsplan for Førdefjorden er derfor annerledes enn tilsvarende sak behandlet for under ett år siden.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Kommunal- og moderniseringsdepartementet ba i brev av 10. oktober 2014, på bakgrunn av tilleggsinformasjon i saken, om Klima- og miljødepartementets uttalelse til innsigelsen til reguleringsplanen for Engebøfjellet i Naustdal kommune. Klima- og miljødepartementet ba i brev av 15. oktober 2014 om Miljødirektoratets vurdering av den nye informasjonen og om å gi en ny vurdering og anbefaling i innsigelsessaken. Miljødirektoratet sendte sin anbefaling 4. november 2014. På bakgrunn av konkrete tilleggsspørsmål fra Klima- og miljødepartementet ga Miljødirektoratet en ny tilbakemelding til departementet i brev av 19. november 2014. Denne korrespondansen og de faglige rådene fra Miljødirektoratet er ikke unntatt offentlighet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider nå med å ta stilling til innsigelsen til reguleringsplanen for Engebøfjellet, og samarbeider med andre berørte departementer for å avveie de ulike hensyn i saken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vurdert det slik at hensynet til å sikre en forsvarlig intern avgjørelsesprosess anses viktig, og at dette hensynet i denne saken veier tyngre enn hensynet til offentlig innsyn, jf offentleglova § 15, første ledd annet punkt, jf. § 11. Innsyn er også vurdert etter miljøinformasjonslovens regler, men unntas også dette regelverket. Når det gjelder saken om gruvedrift i Repparfjorden er det slik at behovet for å unnta dokumenter fra offentlighet i forbindelse med avgjørelsesprosesser kan variere og må vurderes konkret i den enkelte sak.