Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:694 (2014-2015)
Innlevert: 27.02.2015
Sendt: 02.03.2015
Besvart: 06.03.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Har statsråden vurdert om fosterforeldre kan få overført foreldremyndigheten fra biologiske foreldrene f.eks. etter at barnet har bodd hos dem et visst antall år og/eller dersom de biologiske foreldrene ikke er i stand til å gi nødvendige fullmakter?

Begrunnelse

Å sikre barns rettigheter når de oppholder seg i fosterhjem er et viktig og prinsipielt spørsmål. Jeg tar opp dette spørsmålet på bakgrunn av kontakt med en fostermor til en gutt som har hatt behov for spesiell oppfølging i skolegangen. I en avgjørende situasjon for gutten ble den biologiske moren sporet opp i siste liten og nødvendig underskrift/samtykke innhentet. Å sikre barnets beste i denne sammenhengen krevde en stor innsats fra fostermor fordi den biologiske moren oppholdt seg utenlands. Konsekvensene for gutten dersom den biologiske moren ikke ble funnet, ville være negative og dramatiske.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg er svært opptatt av at barn i fosterhjem får god omsorg og at fosterforeldre skal kunne ivareta sitt omsorgsansvar til det enkelte barns beste.
Det kan være flere ulike årsaker til at et barn ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine. En fosterhjemsplassering kan vare for en kortere eller lengre periode, med eller uten foreldrenes samtykke. Barneverntjenesten har ansvaret for å følge opp plasseringen. Fosterforeldrene ivaretar den daglige omsorgen på vegne av barneverntjenesten når barnet er plassert mot foreldrenes vilje, eller på vegne av foreldrene ved frivillige plasseringer.
Det er barneverntjenesten som overtar omsorgen for barnet etter at det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse mot foreldrenes vilje etter barnevernloven § 4-12.. Dette innebærer at det er barneverntjenesten som avgjør spørsmål som gjelder den daglige omsorgen, slik som oppdragelse og vanlig oppfølging av skole, barnehage og fritid. Enkelte forhold er likevel særskilt lovregulert. Det fremgår for eksempel av pasient- og brukerrettighetsloven at det er barneverntjenesten som etter en omsorgsovertakelse skal samtykke til helsehjelp på barnets vegne, når barnet er under 16 år.
Også etter en omsorgsovertakelse beholder imidlertid foreldrene et begrenset foreldreansvar for barnet, og dermed en viss avgjørelsesmyndighet. Hva det begrensede foreldreansvaret består av er ikke uttømmende beskrevet i loven. I lovens forarbeider er det lagt til grunn at vesentlige spørsmål som valg av skole, utdanning og religiøse spørsmål skal høre under det begrensede foreldreansvaret.
Regjeringen er opptatt av å gi barn under barnevernets omsorg bedre tilpasset skolegang. Flere av rettighetene i skolesammenheng er utformet slik at noen må samtykke, søke eller på annen måte ta et valg på vegne av barnet. Jeg er kjent med at det kan oppstå utfordringer knyttet til hvem som har avgjørelsesmyndighet når et barn er under barnevernets omsorg. Verken barnevernloven eller opplæringsloven regulerer direkte om det er barneverntjenesten eller foreldrene som skal ta avgjørelser på barnets vegne i skolesammenheng. Dette innebærer at det i noen tilfeller kan være uklart om en avgjørelse etter opplæringsloven hører under omsorgsansvaret til barneverntjenesten eller det begrensede foreldreansvaret til foreldrene.
Kunnskapsdepartementet har derfor i samarbeid med mitt departement utarbeidet og sendt på høring forslag om å klargjøre hvilke avgjørelser i skolesammenheng barneverntjenesten kan ta på vegne av barnet etter en omsorgsovertakelse, og hvilke avgjørelser barnets foreldre fremdeles skal kunne ta. Høringsfristen var 5. januar 2015. Departementene arbeider nå sammen om å følge opp høringen.
I noen særlige tilfeller kan fylkesnemnda etter en omsorgsovertakelse også vedta at foreldreansvaret i sin helhet skal fratas foreldrene, jf. barnevernloven § 4-20. Dette skjer som regel i forbindelse med spørsmål om adopsjon uten foreldrenes samtykke. Fratakelse av foreldreansvar kan imidlertid også ha andre formål enn adopsjon, for eksempel hvis foreldrenes utøvelse av foreldreansvaret skaper problemer for barnet. Vedtak om å frata foreldreansvaret er et særlig inngripende tiltak og kan i alle tilfeller bare treffes dersom det er nødvendig ut fra den situasjonen barnet er i og det er til barnets beste.
Jeg vil avslutningsvis peke på at vi nå har satt ned et lovutvalg som skal gå gjennom barnevernloven, og at jeg i løpet av 2015 vil legge frem en melding til Stortinget om fosterhjem. Stortingsmeldingen skal gi oss grunnlag til å føre en god politikk på fosterhjemsområdet.