Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til næringsministeren

Dokument nr. 15:700 (2014-2015)
Innlevert: 03.03.2015
Sendt: 04.03.2015
Besvart: 11.03.2015 av næringsminister Monica Mæland

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Kan statsråden utdype hva som menes med "mer effektiv utnyttelse av realkapitalen" og "restrukturering i bransjen"?

Begrunnelse

Jeg viser til statsrådens besvarelse på spørsmål dok. 15:629 (2014-2015), der statsråden i sitt svar trekker frem "mer effektiv utnyttelse av realkapitalen" og "restrukturering i bransjen" som to elementer som vil motvirke høyere matpriser som følge av søndagsåpne butikker. Det forblir uklart hva disse elementene vil innebære. Jeg tillater meg dermed å be om en mer utfyllende forklaring på hva "mer effektiv utnyttelse av realkapitalen" og "restrukturering i bransjen" konkret innebærer.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Næringsdrivende som selger varer fra et fast utsalgssted, har kostnader til arbeidskraft og realkapital. Deler av dagligvarehandelen, som etter dagens regelverk har anledning til å holde åpent på søndager, vil trolig møte økt konkurranse fra nye aktører hvis åpningstidsbestemmelsene liberaliseres. Generelt er det slik at økt konkurranse stimulerer til mer effektiv drift. Det er grunn til å anta at dette også kan skje i handelsnæringen. Det vil i så fall trekke i retning av at ressurser som arbeidskraft og realkapital (lokaler, maskiner og utstyr som benyttes for å selge varene osv.) benyttes på en slik måte at de kaster mer av seg.
Dagens regelverk legger enkelte begrensninger på butikkeierne. Fjernes noen av disse begrensningene, er det grunn til å tro at butikkeiere vil tilpasse seg noe annerledes enn de gjør i dag. Dette kan gi effektivitetsgevinster, for eksempel ved at butikkeiere i større grad henter ut stordriftsfordeler gjennom valg av lokaler og ved at realkapitalen kan benyttes gjennom hele uken.
Skjerpet konkurranse leder til at flere av dem som leverer god varekvalitet til gode priser, vokser og ekspanderer, mens de som holder lavere varekvalitet og unødig høye priser, ikke vokser like mye. Dette kan føre til restruktureringer i næringen med en avskalling av de mest ulønnsomme virksomhetene. Dette åpner samtidig for at andre virksomheter kan vokse og nye virksomheter kan etablere seg.