Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:723 (2014-2015)
Innlevert: 06.03.2015
Sendt: 09.03.2015
Besvart: 16.03.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Når Nav skal behandle saker som eksempelvis søknad om uførestønad bør det være i alles interesse at saken er tilstrekkelig belyst og at informasjonsgrunnlaget for avgjørelsen er riktig. Den letteste og minst byråkratiske måten å sikre dette på, er ved å kontakte saksbehandler.
Skal mennesker som har saker til behandling hos Nav få anledning til å opplyse saken sin gjennom kontakt med saksbehandler?

Begrunnelse

Jeg har blitt kontaktet av en person som har fått avslag på søknad om uførestønad etter 20 år med sykdom. Vedkommende viser til at både fastlege, spesialisthelsetjenesten og Navs arbeidsrådgivning mener at helsesituasjonen er av en slik art at uførestønad burde innvilges. Personen har vært syk siden midten av 90-tallet og har vært gjennom et løp med sykemelding, yrkesretta attføring, sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger og mener selv at avslag på uførestønad er gitt på feilaktig grunnlag. Da vedkommende prøvde å ta kontakt med saksbehandler i håp om å få rettet opp misforståelser rundt faktafeil slik at vurderinger ble gjort på riktig grunnlag, lot ikke dette seg gjøre.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Jeg legger vekt på at Arbeids- og velferdsetaten skal bli bedre i sitt møte med brukerne. Informasjon og veiledning skal være korrekt og tilpasset brukernes forutsetninger og behov. Respekt og service skal kjennetegne kontakten mellom etaten og brukerne. Jeg er kjent med at brukerne kan oppleve informasjonen og veiledningen fra Arbeids- og velferdsetaten som mangelfull, eller at det er vanskelig å komme i kontakt med saksbehandler.
Etter forvaltningsloven har Arbeids- og velferdsetaten en alminnelig veiledningsplikt. Etaten skal veilede brukerne slik at de gis mulighet til å ivareta sine rettigheter og interesser i bestemte saker på best mulig måte.
Jeg kan ikke gå inn i saken som det er referert til, men jeg vil svare på generelt grunnlag. Innvilgelse av uføretrygd forutsetter at arbeidsevnen er varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. Etter en samlet vurdering fattes det vedtak om innvilgelse eller avslag. I vedtaksbrevet får brukeren informasjon om at vedtaket kan påklages, og at det er viktig å benytte klageadgangen dersom han/hun mener at vedtaket er fattet på feilaktig eller mangelfullt grunnlag.
I utgangspunktet har brukerne en kontaktperson ved sitt NAV-kontor, som kan kontaktes dersom han/hun anser at det er fattet et feilaktig vedtak. I tillegg kan brukeren gi supplerende opplysninger gjennom brev, telefon eller Arbeids- og velferdsetatens tjenester på nett. Det er også etablert en serviceklageordning på nav.no der brukerne kan klage på blant annet mangelfull veiledning, informasjon og oppfølging.
Dersom brukeren ønsker å snakke med saksbehandleren som har behandlet saken, kan han/hun ringe Arbeids- og velferdsetatens sentrale brukernummer (kontaktsenteret) og be om å bli satt over til aktuell saksbehandler. Saksbehandlerens navn framgår av brevet brukeren har mottatt. Dersom den aktuelle saksbehandleren ikke er til stede, vil brukeren bli oppringt, normalt innen 48 timer. Ved særskilt behov kan det også avtales et møte mellom brukeren, NAV-kontoret og forvaltningsenheten som har behandlet saken.