Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:737 (2014-2015)
Innlevert: 11.03.2015
Sendt: 11.03.2015
Besvart: 18.03.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Vil landbruksministeren ta initiativ for å sikre at Bioforsk viderefører den økologiske kompetansen man har på Tingvoll i sin helhet?

Begrunnelse

Styret i Bioforsk har vedtatt å legge ned flere forskningsstasjoner, bl.a. Bioforsk på Tingvoll i Møre- og Romsdal. Dette vedtaket vil utfordre viktig opparbeidet kompetanse for å nå de nasjonale målene om 15 % økologisk matproduksjon i Norge innen 2020. Bioforsk på Tingvoll er en stor arbeidsplass med høyt kompetent arbeidskraft, bygd opp over tid. Dette er også viktige statlige arbeidsplasser i et område som med dagens regjering mister mange statlige arbeidsplasser. For det økologiske fagmiljøet på Tingvoll er det viktig å hindre at miljøet nå splittes opp.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Regjeringen har besluttet å fusjonere Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 1. juli i år og etablere Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
I den forbindelse har jeg nedsatt et interimsstyre. Det overordnede oppdraget for interimsstyrets arbeid er at det nye instituttet skal være etablert og styringsdyktig fra og med 1. juli 2015. I mandatet er bl.a. følgende oppdrag formulert:

"Foreslå regional struktur for det nye instituttet med utgangspunkt i faglige behov, samtidig som retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon forutsettes fulgt."

Bioforsk har siden høsten 2013 utredet fremtidig infrastruktur, herunder regionale enheter. Styret i dette instituttet har gitt sin tilrådning til interimsstyret. Styret i Bioforsk har fattet følgende vedtak vedrørende Tingvoll:

"På Tingvoll tilrår styret at de oppgavene som ble ført inn i Bioforsk gjennom fusjonen tilbakeføres til NORSØK, og konsekvensjusteres ut av NIBIOs virksomhet. Styret anbefaler at forskningsaktiviteten som foregår på Tingvoll videreføres i dagens form."

Saken skal behandles i interimsstyret før regjeringen skal fatte endelig beslutning.