Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:742 (2014-2015)
Innlevert: 12.03.2015
Sendt: 12.03.2015
Besvart: 20.03.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): De sykeste ruspasientene under LAR behandling, og de sykeste under psykisk helsevern har store utfordringer med å følge opp polikliniske timeavtaler. Helsepersonell bruker mye ressurser på å administrere gebyrer for manglende oppmøte. De fleste av disse pasientene har heller ikke råd til å betale de doble gebyrene. Regjeringen har tidligere gitt signaler på å utvise skjønn overfor disse pasientgruppene.
Hvilke konkrete føringer er gitt slik at oppdraget er forstått og muliggjør enhetlig praksis i helseforetakene?

Begrunnelse

Regjeringen har økt gebyret ved manglende oppmøte til polikliniske konsultasjoner fra 320 til 640 kroner. Under budsjettbehandlingen ga regjeringspartiene tydelige signaler om at det skulle utvises skjønn for pasienter innen rus og psykisk helsevern.
I mange møter med pasienter som er under innfasing av LAR, og i møter med personer som sliter med tunge psykiske lidelser, får vi tilbakemelding på at de opplever det som en ekstra stor utfordring å håndtere slike økonomiske krav i en krevende hverdag.
Fra spesialisthelsetjenesten får vi tilbakemelding på at dagens praksis med egenandeler og gebyrer for manglende fremmøte medfører mye ekstra byråkrati og oppleves som en strukturell hindring for de sykeste pasientene.
I tillegg til å se på praksis for ekstra gebyr for manglende frammøte for de sykeste pasientene som har diagnoser eller livsmønstre som gjør det vanskelig å forholde seg til faste avtaler, bør man vurdere samfunnsnytten med å kreve egenandeler for de aller sykeste blant ruspasienter og pasienter under psykisk helsevern.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Gebyret ved manglende oppmøte til poliklinikk ble doblet fra 1. januar 2015. Gebyret kan kreves for bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid. Pasienten skal informeres om plikten til å betale ved uteblivelse. Gebyret kan kreves av alle pasienter, også av pasienter som er fritatt fra betaling av egenandel. Formålet med å doble gebyret er hovedsakelig å understøtte de regionale helseforetakenes arbeid med å redusere antall pasienter som ikke møter. I forslaget til statsbudsjett for 2015 ble det varslet følgende:

”For å skjerme rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser for gebyret i de tilfeller dette vurderes nødvendig, vil departementet spesifisere overfor de regionale helseforetakene at det skal utvises et skjønn for disse pasientgruppene.”

På denne bakgrunn har jeg spesifisert følgende i hvert enkelt oppdragsdokument for 2015 til de fire regionale helseforetakene:

”Gebyret for manglende oppmøte til poliklinikk dobles fra 1. januar 2015 til 640 kroner. Helse X RHF bes om å utvise skjønn mht å innkreve gebyr fra rusavhengige og pasienter med psykiske lidelser.”