Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:759 (2014-2015)
Innlevert: 16.03.2015
Sendt: 17.03.2015
Besvart: 23.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Har arbeidet justisministeren initierte sommeren 2014 vedrørende omorganiseringen av kriminalomsorgen fulgt statens retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon?

Begrunnelse

I Kriminaldirektorates utredning av organisasjonsmodeller, Organisering av kriminalomsorgen, datert 1. desember 2014, står det på side 5 at dagens organisasjonsmodell ikke er utredet og vurdert. Det er i en fotnote henvist til andre arbeider gjort vedr organisering av kriminalomsorgen, der det også vises til at dagens organisering ikke er evaluert.
I Statens retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon, dat. 28.11.2014 stilles det forskjellige krav til vurdering ved lokalisering av statlige arbeidsplasser, kap 5.
Kap 5.1 omhandler formelle krav. Her står det:

"Ved omlokalisering av verksemder eller oppgåver som følgje av strukturendringar og rasjonalisering, skal moglegheitene i eksisterande regionstruktur vurderast."

Det står videre i kap 5.2 at det skal gjøres en vurdering av kostnadseffektivitet, formål og vilkår for lokaliseringa. Komiteen har stilt to spørsmål om dette i forbindelse med behandlingen av St Meld 12 (2014-2015) Spørsmål 3 omhandler frigjøring av resurser ved en tonivåmodell. Det oppgis at man kan spare mellom 19,5 og 23,4 årsverk. Spørsmål no. 4 fra komiteen i forbindelse med behandlingen av St Meld 12 (2014-2015) om hvilket kunnskapsbelegg som ligger til grunn for omorganiseringen, og hvilket dokumentert eller rapportert gap som finnes mellom målsetting, produktivitet og effektivitet.
Justisministerens svar er en beskrivelse av de forventede målsettinger for den valgte, nye organiseringsmodell, uten å vise til hvilke, eller om det er gjort konkrete vurderinger av mulighetene for besparelse, effektoppnåelse ved nåværende organisasjonsform.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen ønsker mindre byråkrati, og jeg vil derfor sluttføre en helhetlig vurdering av kriminalomsorgens organisering etter utskillelsen av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) 25. juni 2013. Jeg ønsker å bygge en fremtidig organisering på målene om forenklet styring, tydelig etatsledelse, likhet i fangesaksbehandlingen, bedre sammenheng i straffesakskjeden og effektiv ressursutnyttelse med mer til tjenesteproduksjon og mindre til administrasjon
Med utgangspunkt i de målene som er satt for organiseringen, har jeg bedt KDI utrede to alternative modeller for en organisering med to forvaltningsnivåer. Utredningen vil sammen med andre innspill være et nyttig utgangspunkt for mitt valg av modell.
Vi er tidlig i prosessen med organisering av kriminalomsorgen. På dette trinnet i prosessen er jeg først og fremst opptatt av valg av organisasjonsmodell for kriminalomsorgen. Jeg vil selvfølgelig ta hensyn til retningslinjer for lokalisering av «statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon» av 28.11.2014 når vi skal vurdere lokalisering og geografisk beliggenhet.