Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:767 (2014-2015)
Innlevert: 17.03.2015
Sendt: 17.03.2015
Besvart: 24.03.2015 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvor mye utgjør bevilgningen til reisestøtte for kunstnere i 2015 sammenliknet med 2013?

Begrunnelse

Presentasjon av norsk kultur og støtte til norske kunstneres internasjonale virksomhet er viktig for å fremme kunstens egenverdi, men også for fremme av viktige verdier.
I innstillingen til Meld. St. 19 (2012-2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats, uttalte en enstemmig utenriks- og forsvarskomité:

"I et så internasjonalisert samfunn som dagens er det nødvendig for kulturen å få utfolde seg internasjonalt, få delta på den internasjonaliserte kulturarena, og hente og bidra med impulser til publikum overalt."

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Utenriksdepartementets reisestøtte til kunstnere gis gjennom de sju kunstfaglige organisasjonene som forvalter UDs delegerte støtteordninger på kunstfeltet.
I 2015 tas det sikte på at den totale bevilgningen til reisestøtte for kunstnere vil være 8 400 000 kroner (programområde 02). Det er ventet å utgjøre ca. 13 prosent av bevilgningen til kap. 115 - Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål i 2015.
Størrelsen på bevilgningen kan bli endret som følge av lavere utgifter til andre planlagte formål. Det skjedde i 2014, da det ble gitt en ekstrabevilgning på 1 000 000 kroner til reisestøtte, utover den bevilgningen som ble foretatt i begynnelsen av året.
I 2013 utgjorde den totale bevilgingen til reisestøtte for kunstnere 12 077 000 kroner (programområde 02). Det utgjorde ca. 12,5 prosent av totalbevilgningen til kap. 115 – Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål i 2013.
I tillegg bevilges det reisestøtte til et program med et utviklingspolitisk formål. Denne støtten gis over programområde 03, kap. 160, Sivilt samfunn og demokratiutvikling. I 2013 ble det bevilget 2 700 000 kroner til denne ordningen. Det tas sikte på at det bevilges ca. 2 400 000 kroner til ordningen i 2015. Det er en videreføring av beløpet fra 2014.