Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:775 (2014-2015)
Innlevert: 18.03.2015
Sendt: 18.03.2015
Besvart: 24.03.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Vil statsråden ta initiativ til å utrede hvilke investeringer som må gjennomføres på Asker stasjon for å forbedre tilbudet på Spikkestadbanen?

Begrunnelse

Heggedal, i Asker, er utpekt av Plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus til å bli en regional by på 10-20 000 innbyggere. Røyken er den kommunen i Buskerud med høyest boligvekst. Kommunaldepartementets nye retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging tilsier derfor at Heggedal, Røyken og Spikkestad får et konkurransedyktig kollektivtilbud, slik at all vekst i persontransport kan skje med kollektiv, sykkel og gange. Spikkestadbanen fikk en vesentlig forverring av reisetiden i 2012 pga. prioriteringene gjort av NSB i Ruteplan2012.
NSB hevder at Asker stasjon må bygges om for å tillate at togene fra Heggedal og Spikkestad igjen kan bruke Askerbanen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Etter innføring av ny ruteplan fra desember 2012 inngår togene til/fra Spikkestad i det indre lokaltogtilbudet rundt Oslo. Dette har medført at reisetiden mellom Asker og Lysaker har blitt noe lenger enn før omleggingen i 2012 da togene var knutepunktstoppende og ikke fullstoppende som de ble etter omleggingen. Samtidig har togtilbudet økt fra timesfrekvens til halvtimesfrekvens hele driftsdøgnet. Denne omleggingen ble gjort for å utnytte den totale kapasiteten i jernbaneinfrastrukturen best mulig for flest mulig reisende. Jeg har imidlertid forståelse for at en økning i reisetiden oppleves negativt for de reisende på Spikkestadlinja.
Det gjennomføres nå en konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-navet). Denne skal etter planen legges frem før sommeren. Økt kapasitet, herunder mulighetene for et styrket togtilbud i Vestkorridoren, vil her bli vurdert. Anbefalingene fra denne KVUen vil deretter tas med inn i arbeidet med neste Nasjonal transportplan.