Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:817 (2014-2015)
Innlevert: 27.03.2015
Sendt: 27.03.2015
Besvart: 10.04.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Vil statsråden gjennomføre en ny Sentral Godkjenning i sin helhet, og når ser statsråden for seg at denne kan tre i kraft?

Begrunnelse

Byggenæringen har store utfordringer knyttet til sosial dumping, svart arbeid og rekruttering av fagkompetanse. I fjor leverte derfor en samlet byggenæring et forslag til en ny Sentral Godkjenning (nSg) som skal gjøre det enklere å være seriøs. Ordningen skal være frivillig, og det er derfor viktig at den blir attraktiv for bedriftene og at ordningen gir de seriøse bedriftene en fordel. Fra byggenæringen har det vært tydelig kommunisert at det er viktig å innføre nSg i sin helhet, og at de ulike komponentene er avhengig av hverandre for at ordningen skal fungere etter intensjonen. Det er nå oppstått en usikkerhet knyttet til gjennomføringen av en ny ordning, særlig knyttet til registreringsplikten og Modul 2 i godkjenningsordning.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg er enig at det er et alvorlig problem med useriøse foretak i byggenæringen og i arbeidslivet for øvrig. Regjeringen arbeider med tiltak på flere områder for å takle problemene med arbeidslivskriminalitet. Selv ba jeg i 2014 byggenæringen om å foreslå tiltak for å gjøre det enklere å være seriøs. Bakgrunnen for at jeg ba om dette var blant annet at vi fjerner kravet om godkjenning av foretak i byggesaker, som følge av en sak EFTAS overvåkingsorgan (ESA) har mot Norge. Denne endringen skal tre i kraft 1. januar 2016.
Jeg mottok rapporten ”Enkelt å være seriøs” fra byggenæringen i august 2014. Rapporten inneholder en rekke gode og konstruktive forslag, og regjeringen arbeider med tiltakene byggenæringen tar opp. Flere av tiltakene fanges helt eller delvis opp i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, som regjeringen la frem i januar 2015. Blant annet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet nylig sendt på høring et forslag om forbedringer i den frivillige sentrale godkjenningsordningen. Forslaget har som formål å skjerpe kravene til sentralt godkjente foretak, og styrke sentral godkjenning som virkemiddel for kvalitet i byggetiltak. Endringene skal bygge opp under byggenæringens egen innsats mot useriøse foretak. Dette tiltaket skal bidra til å kompensere for at virkemidler for sikring av kvalitet faller bort når lokal godkjenning oppheves, og jeg har derfor fremmet dette forslaget først.
Det er flere andre tiltak foreslått av byggenæringen som regjeringen arbeider videre med. Som del av strategien mot arbeidslivskriminalitet skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet blant annet utrede mulige modeller for registre eller godkjenningsordninger som synliggjør om foretak følger regelverket. Dette tiltaket har sammenheng med forslaget om en modul 2 i byggenæringen i sin rapport. Jeg viser også til at Arbeids- og sosialdepartementet nylig har sendt på høring et forslag om å endre navnet på ID-kortet til HMS-kort. Siktemålet er å motvirke misbruk av kortene. I tillegg har Arbeidstilsynet utviklet en nettbasert løsning som gjør det mulig for kontroll- og tilsynsmyndighetene å kontrollere kortenes gyldighet i sanntid.
Forslagene fra byggenæringen er spredt over et bredt spekter av regelverk og virkemidler, og faller inn under ansvarsområdet til flere departementer. Etter mitt syn er det effektivt og hensiktsmessig at tiltak for en seriøs byggenæring vurderes og implementeres trinnvis og individuelt etter hvert som de er ferdig utredet og modne for gjennomføring Det vil etterstrebes at de ulike tiltakene ses i sammenheng, og så langt mulig samordnes og støtter opp om hverandre, både juridisk og administrativt.