Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:835 (2014-2015)
Innlevert: 07.04.2015
Sendt: 07.04.2015
Besvart: 17.04.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Vil statsråden sørge for at Statens vegvesen som kaieier tilrettelegger for tilstrekkelige infrastruktur for strøm på kai slik at batterifergeløsninger kommer på plass?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i Statsbudsjettet for 2015 å be regjeringen sørge for at alle kommende fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi eller lavutslippsteknologi når teknologien tilsier dette.
Det er mange fergesamband som skal ut på anbud nå som er godt egnet for elektrisk batteriferge. Det er 13 riksvegfergesamband som har anbudsoppstart fra 2016 til 2020. Alle disse skal lyses ut i løpet av de nærmeste to årene, og flere fergesamband som skal på anbud i 2015.
Framføring av strøm og ladeinfrastruktur på kai kan innebære prosesser med godkjenninger på landanlegg som tar lengre tid enn det som er tilgjengelig i anbudsprosessene. Det kan medføre økt risiko for at rederiene ikke klarer å få fram gode løsninger og tilbud på nullutslipp- eller ladbare hybrid løsninger, og dermed gjøre det vanskeligere og dyrere å oppfylle Stortingsvedtaket.
Dette var et forhold som var medvirkende til at det ikke kom noe tilbud på batterifergeløsning for Moss-Horten da det fergesambandet var på anbud i 2014.
Infrastruktur for strøm til kai kan sees på som en naturlig oppgave for kaieier å tilrettelegge for. Som kaieier kan prosessene for tilrettelegging for strøm startes raskere og ikke vente til anbudsprosessen, og dermed bedre mulighetene for å få det ferdig i tide. Det kan også gi bedre muligheter for f.eks. tilrettelegging for elbil lading på kai som kan være en god tilrettelegging fra vegmyndighetene for økt bruk av nullutslippskjøretøy på disse strekningene.
Den første nullutslippsfergen på Lavik-Opdal sambandet har Norge verdens første bilferge av størrelse som drives helt på strøm, som igjen har satt Norge på verdenskartet med verdensledende kompetanse på avanserte batteri- og hybridsystemer for skip. For å beholde og videreutvikle denne ledende kompetansen i Norge er det avgjørende med et videre hjemmemarked for videreutvikling av løsningene. En god gjennomføring av stortingsvedtaket om nullutslippskrav vil bidra til gode muligheter for videre næringsutvikling på dette i Norge.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015 gjorde Stortinget følgende oppmodningsvedtak:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle fremtidige fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette».

Som innkjøper av ferjetjenester og kaieier vil Statens vegvesen legge til rette for at kravene til null- og lavutslippsteknologi kan oppfylles i de kommende riksvegferjeanbudene, blant annet gjennom tilgang på strøm. Statens vegvesen utreder nå hva som er teknisk/økonomisk mulig av ulike null- og lavutslippsløsninger i de ulike riksvegferjesambandene.