Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:836 (2014-2015)
Innlevert: 07.04.2015
Sendt: 08.04.2015
Besvart: 20.04.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Gjennom aksjonen Operasjon Share i 2013 identifiserte Kripos 223 nordmenn som hadde lastet ned minst ti filer med overgrepsmateriale. I følge NRK er 124 av personene ikke blitt etterforsket. Dersom det er pågående overgrep vil overgripere kunne fortsette overgrepene. Kripos er overrasket over hvor få fysiske overgrep som er avdekket i Operasjon Share, og politiet sier "som regel kan noen få filer i starten av en sak bare være toppen av isfjellet".
Hva gjør statsråden for å sikre domfellelser og beskytte barn mot overgrep?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Innledningsvis vil jeg understreke at det å sikre barn trygghet og gode oppvekstvilkår er et sentralt satsningsområde for regjeringen. Høy oppmerksomhet rundt nettrelaterte overgrep er en viktig del av dette arbeidet.
Politidirektoratet har opplyst at mengden saker som inneholder betydelige databeslag, har økt i større grad enn forutsett. Dette har medført utfordringer for politiet også når det gjelder databeslag i saker med overgrep mot barn. Arbeid med slike beslag er svært arbeidskrevende. I den aktuelle aksjonen Operasjon Share innhentet Kripos IP-informasjon fra en rekke datamaskiner, tilknyttet et bestemt fildelingsnettverk. Som et resultat av dette fikk Kripos kunnskap om 223 fysiske adresser i Norge der én eller flere personer i husholdningen hadde lastet ned, var i besittelse av eller hadde gjort tilgjengelig minst 10 filer overgrepsmateriale. Jeg har fått opplyst at Kripos foretok en vurdering av alt materiale. På bakgrunn av informasjon om personene på disse adressene og vurdering av risiko for nye overgrep, ble 68 saker valgt ut og oversendt de aktuelle politidistriktene for etterforsking. Når det gjaldt det øvrige materialet, kunne Kripos være behjelpelig med å generere saker for politidistrikter for videre etterforsking. 31 nye saker ble generert på anmodning fra aktuelle politidistrikter, slik at Operasjon Share omfattet i alt 99 saker som ble etterforsket. Opplysninger i de resterende 124 sakene som Kripos har informasjon om, er ivaretatt i etterretningssystemet hos Kripos for eventuell senere etterforskning.
Kripos er et kjernemiljø når det gjelder innsatsen for å avdekke besittelse og spredning av overgrepsmateriale på nett. Det skal foretas en revisjon av hvordan saker med overgrepsmateriale håndteres i politiet og nye løsninger vil bli vurdert. Videre arbeides det med standardisering på tvers av politidistriktene, både når det gjelder programvare og metodikk innenfor fagområdet. Kripos arbeider med å utrede disse spørsmålene. Nye og bedre løsninger vil gi høyere kvalitet og mer effektiv håndtering av overgrepsmateriale, noe som igjen vil kunne lede til avdekking av flere overgrep.
Politiet finner overgrepsmateriale på ulike enheter for lagring av data. I dagens politistruktur er det ikke tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å håndtere den økende mengden av datamateriale. Nærpolitireformen med færre og styrkede politidistrikt vil legge grunnlaget for mer robuste og effektive fagmiljøer også på dette område.
Jeg nevner for øvrig også at det i tildelingsbrevet til Politidirektoratet er fastsatt at nyutdannede fra Politihøgskolen blant annet skal brukes til å styrke innsatsen mot IKT-kriminalitet, vold i nære relasjoner og redusere ventetiden fra anmeldelse til dommeravhør ved Statens barnehus. Slik departementet definerer IKT-kriminalitet vil det også omfatte kriminalitet der sentrale elementer av handlingsforløpet begås ved hjelp av datautstyr og/eller datanettverk slik tilfellet er ved spredning av overgrepsmateriale. Riksadvokaten har i sitt mål- og prioritetsskriv for 2015, i likhet med hva som har vært tilfellet for tidligere år, fastsatt at seksuallovbrudd er en prioritert sakstype. Det er også under utarbeidelse en strategi for bekjempelse av IKT-kriminalitet der politiets kompetanse og kapasitet står sentralt.
Regjeringen har tilført økte ressurser til barnehusene for å styrke arbeidet mot overgrep og vold mot barn, slik at barns rettssikkerhet bedres. Et resultat av denne satsingen er at ventetiden fra anmeldelse til dommeravhør har blitt redusert. Et nytt regelverk for avhør av barn er under ferdigstillelse med sikte på å effektivisere avhørene av barn.
Avslutningsvis vil jeg også vise til regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom «En god barndom varer livet ut». Besittelse og deling av overgrepsmateriale på nett omhandles i tiltak 13 i denne planen. Her fremgår det at politiets kapasitet i slike saker skal økes og kompetansen til å sikre og gjennomgå overgrepsmateriale skal styrkes. Det skal legges til rette for hyppig oppdatering og kursing for å fange opp endringer i risikobildet.