Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:852 (2014-2015)
Innlevert: 09.04.2015
Sendt: 10.04.2015
Besvart: 15.04.2015 av kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Hvilke konkrete og kontrollbare kriterier må oppfylles for at statlige høgskoler og universiteter kan samarbeide med kommersielle aktører om studietilbud i Utlandet, og vil Høgskolen i Nesna kunne fortsette samarbeidet med sin kommersielle aktør slik HIOA og HBV nå gjør dersom høgskolen tilpasser seg disse kriteriene?

Begrunnelse

Har blitt kjent med at Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) har en avtale med den kommersielle aktøren Kulturakademiet for studieåret 2015/16. Denne kommer i tillegg til den som skal avvikles over en to-års periode med Kulturstudier.
I tilsvar på mitt tidligere skriftlige spørsmål om avviklingen av tilbudet på HINE og om mulig forskjellsbehandling anfører kunnskapsministeren følgende eksplisitte vurderingskriterier som kan antas å innga i " særskilte og tungtveiende faglige grunner for at samarbeidet videreføres" Disse institusjonene (HiOA og HBV)har blant annet avtaler om undervisning og forskning med institusjoner i de respektive landene, noe Høgskolen i Nesna ikke har."
Så langt jeg er kjent med har HINE slike avtaler med institusjoner i Sydney og Denpasar. HINE har også en samarbeidsavtale med universitetet på Cuba i tilknytning til det tilbudet som er etablert der i samarbeid med GoStudy.
Når man bruker unntak må man forholde seg til kjente kriterier slik at alle institusjoner i Norge kan forholde seg til disse, å basere dette på skjønn er uheldig og kan føre til forskjellsbehandling mellom studiestedene.
Med utgangspunkt i den informasjon som er kjent i denne saken kan det se ut til å være en forskjellsbehandling.
Dette understreker behovet for åpenhet og eksplisitte kriterier knyttet til vurdering av samarbeid med kommersielle aktører på studietilbud i utlandet.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Som stortingsrepresentant Juvik er kjent med, ba Kunnskapsdepartementet i brev 18. juni 2014 om at alle statlige universiteter og høyskoler avvikler sitt samarbeid med eksterne virksomheter om organisering av studietilbud i utlandet. Bakgrunnen for beslutningen er at departementet mener det ikke er en naturlig oppgave for statlige universiteter og høyskoler å tilby ordinære norske utdanninger i utlandet. Departementet åpnet imidlertid for at det unntaksvis kunne vurderes å videreføre slikt samarbeid dersom det forelå særskilte og tungtveiende faglige grunner for det. De fleste institusjonene som har hatt slike tilbud organisert i utlandet, valgte raskt å starte avvikling av tilbudene. Departementet har mottatt tre forespørsler om videreføring av studietilbud fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Oslo og Akershus og fra Høgskolen i Nesna. Departementet har gjort en helhetsvurdering av de aktuelle tilbudene, og har blant annet lagt til grunn at sentrale vurderingsmomenter bør være relevansen av å tilby studiet på et bestemt sted i utlandet og om det foreligger avtaler og faglig samarbeid mellom de norske institusjonene og utenlandske læresteder. Departementet har behandlet alle institusjoner likt med hensyn til avvikling av studiene i utlandet. Departementet har hatt en omfattende dialog med Høgskolen i Nesna i saken, og høyskolen har etter departementets vurdering ikke gitt en faglig begrunnelse for at studietilbudene bør være organisert i utlandet. Høyskolen har heller ikke synliggjort et etablert og solid faglig samarbeid knyttet til de avtalene med utenlandske læresteder som stortingsrepresentanten refererer til. De to institusjonene som har fått dispensasjon har dokumentert en betydelig regional forankring, dvs. stedsbegrunnelse for sine studier, i tillegg til faglig samarbeid med institusjoner der studiene er lokalisert. Departementet har nå sagt opp avviklingsavtalen mellom Høgskolen i Nesna og GoStudy, men har besluttet at studenter kan gjennomføre studier som avtalt høsten 2015. Regjeringsadvokaten har på vegne av departementet initiert dialog med GoStudy knyttet til avviklingen av avtalen.