Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:869 (2014-2015)
Innlevert: 15.04.2015
Sendt: 15.04.2015
Besvart: 21.04.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Regjeringen har presentert et veiselskap.
Hvordan har statsråden tenkt seg å rigge det nye veiselskapet organisatorisk, hvor store er de administrative kostnadene beregnet til å være, hvor store er opprettelseskostnadene, hvor stor andel av bilavgiftene skal benyttes, og hvor stor avkastning i fra infrastrukturfondet skal legges til grunn?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Etablering av et eget utbyggingsselskap for veg er en del av et omfattende reformarbeid i transportsektoren og er omtalt i regjeringens politiske plattform og i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti. Jeg er derfor glad for at utbyggingsselskapet for veg nå er omtalt i melding til Stortinget om reformer i vegsektoren.
Utbyggingsselskapet for veg skal etableres som et aksjeselskap med 100 pst. statlig eierskap, hvor samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet. Nærmere detaljer om selskapsform, styring av selskapet og avtaler mellom staten og selskapet finnes i Meld. St. 25 (2014-2015), kapittel 2.4.
Som det redegjøres for i kapittel 2.5.3 i nevnte stortingsmelding vil opprettelsen av utbyggingsselskapet føre med seg administrative kostnader knyttet til etablering, lønn og drift. Omfang av disse kostnadene vil være avhengig av de vurderinger og beslutninger som gjøres av selskapets styre og daglig leder ut fra den plikt disse etter aksjelovens 6-12 har til å sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.
Et interimselskap blir etablert nå i vår for at utbyggingsselskapet kan være operativt snarest mulig etter 1. januar 2016. Interimselskapet vil bl.a. være departementets forhandlingsmotpart i arbeidet med avtale fram til selskapet er etablert.
Som omtalt i meldingens kapittel 2.3.2 er de samlede inntektene til selskapet forutsatt å bestå av andel av årsavgiften som øremerkes utbygging i selskapet, samt avkastning fra infrastruktfondet og andre statlige midler. Bevilgninger til selskapet avklares gjennom den ordinære budsjettprosessen, og Stortinget vil bli forelagt slike forslag første gang i statsbudsjettet for 2016.