Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:870 (2014-2015)
Innlevert: 15.04.2015
Sendt: 16.04.2015
Besvart: 22.04.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kan justis- og beredskapsministeren fortelje konkret kor mange tiltak han og Politidirektoratet har vurdert, og som statssekretæren viser til, for å redusere risikoen og behovet for midlertidig væpning av politiet?

Begrunnelse

På Politisk kvarter, NRK P2 (13. april), sa statssekretær Vidar Brein-Karlsen om den midlertidige væpninga at: "Vi er også tydelig på at politidirektoratet må se etter andre løsninger for å redusere denne her risikoen som det her gjelder" og "Som sagt så er det gjort en rekke forsøk, da, på om det finnes andre... andre tiltak som kan kompensere for det med bevæpning...". Eg har forståing for at justis- og beredskapsministeren ikkje kan gjere greie for innhaldet i alle tryggingstiltak som vert vurdert i eit ope brev, då det kan vere gradert informasjon. Talet på tiltak kan likevel ikkje vere gradert.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politidirektoratet opplyser at de sendte politimesterne og særorgansjefene den 6. november 2014 et gradert notat med 28 forslag til risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak. Tiltakene ble utarbeidet før det ble besluttet midlertidig å bevæpne politiet, og var derfor ikke spesifikk rettet mot behovet for bevæpning av politiet. Politidirektoratet opplyser videre at de senere har utarbeidet et notat som omhandler 17 tiltak knyttet til den midlertidige bevæpningen.
Justis- og beredskapsdepartementet har bedt Politidirektoratet vurdere risikoreduserende tiltak som kan redusere behovet for midlertidig bevæpning. Politidirektoratet opplyser at de ikke har funnet tiltak som kan erstatte dagens behov for bevæpning.
I brev fra departementet til Politidirektoratet om ny godkjenning av midlertidig bevæpning datert 10. april d.å. fremgår bl.a.:

"Det presiseres at bevæpningen kun skal finne sted i de distrikter/deler av distrikter hvor det ut fra risiko- og sårbarhetsanalyser, vurdert opp mot politiets oppgaveløsning, anses nødvendig for å sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse handlinger som vil være særlig fare for liv og helse eller viktige samfunnsfunksjoner.
Departementet ber om å bli holdt orientert om hvorledes bevæpninga gjennomføres, og at direktoratet sørger for å ha oppdatert informasjon til en hver tid om bevæpningssituasjonen i politidistriktene.
Departementet ber direktoratet utarbeide tiltak som reduserer behovet for fortsatt bevæpning.
Det vil bil innkalt til møte en av de nærmeste dagene for å drøfte ulike sider ved bevæpning av politiet."