Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:891 (2014-2015)
Innlevert: 20.04.2015
Sendt: 21.04.2015
Besvart: 29.04.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Deler statsråden Norsk sykepleierforbunds bekymring for at stram økonomi og et overfylt sykehus går på pasientsikkerheten løs ved Stavanger Universitetssykehus (SUS), og hva vil i så fall statsråden gjøre med det?

Begrunnelse

Stavanger Aftenblad intervjuet 17. april fylkesleder i NSF Rogaland Nina Horpestad som uttrykte sterk bekymring for situasjonen ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). I følge Horpestad er nå beleggsprosenten nær 100 % og i mars fikk blant annet fastleger i området beskjed om å vurdere innleggelser på bakgrunn av at plassituasjonen nå var prekær.
Det heter videre at sykehuset er pålagt å drive med overskudd for å sette av til investeringer og at regnskapstallene til nå viser underskudd. Det vises også til at fylkeslegen har uttrykt bekymring for pasientsikkerheten med bakgrunn i høyt antall pasienter og lav bemanning. Og at SUS har ligget på landstoppen i antall korridorpasienter.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I spørsmålet vises det i til intervju med fylkesleder for NSF Nina Horpestad i Stavanger Aftenblad 17. april 2015. I en redegjørelse til Helse Vest sier Helse Stavanger at beleggsprosent for virksomheten knyttet til somatikk i sykehuset, som er oppgitt i Stavanger Aftenblad, er feil. Korrekt beleggsprosent for de tre første månedene i 2015 er 93,5 % for somatikk. Gjennomsnittlig antall pasienter på korridor i denne perioden er ca. 32.
Økningen til nå i 2015 skyldes et stort antall innleggelser som øyeblikkelig hjelp blant annet på grunn av mange pasienter med influensa og luftveisinfeksjoner. Det er ikke uvanlig at belegget er noe høyere i influensaperioden.
Gjennomsnittlig belegg i hele 2014, samlet og for alle fagområder, var ca. 88 pst.
Jeg er enig i at antall korridorpasienter ved Stavanger universitetssykehus er for høyt. Helse Vest har gitt meg en tilbakemelding på at foretaket nå arbeider systematisk med flere konkrete tiltak for å redusere overbelegg og korridorbruk, samtidig som foretaket arbeider for å sikre korrekt prioritering av pasienter for innleggelse, og å overføre pasienter fra døgn til dag når det er et like godt eller bedre tiltak. Det forventes av tiltakene samlet vil kunne redusere antallet korridorpasienter i 2015 og ytterligere i 2016.
Helse Stavanger er landets tredje største akuttsykehus. Gjennomsnittlig kommer ca. 100 pasienter til akuttmottak for innleggelse som øyeblikkelig hjelp pr døgn på hverdager. Enkelte døgn overstiger antallet pasienter i mottak 120-130 pasienter. Dersom belegget av inneliggende pasienter allerede er høyt, sendes det en melding til legevaktene i området hvor det bes om konferering ved tvilstilfeller. Det understrekes i informasjonen at alle pasienter som har behov for akutt hjelp innlegges på vanlig måte. Dette oppfatter foretaket som et godt samarbeidstiltak med legevaktene i området, og tiltaket vil også bidra til en riktigere prioritering. Slik melding sendes ut for enkeltdøgn under 10 ganger pr. år.
De regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for drift og investeringer, og har dermed et ansvar innenfor egne inntektsramme å planlegge og prioritere investeringsprosjekter. Helse Vest og helseforetakene i Helse Vest har gjennom flere år arbeidet for å skape et godt grunnlag for å gjennomføre investeringer i utstyr og bygg som er nødvendig for den videre driften og for en god utvikling av pasienttilbudet framover.