Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:901 (2014-2015)
Innlevert: 23.04.2015
Sendt: 23.04.2015
Besvart: 30.04.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Forskrift om omstillingsmidler for utøvere i landbruket som er utsatt for rovviltskader ble vedtatt 12. februar og søknadsfrist for midler var 15. februar. De som har søkt om midler har hverken fått svar eller angitt noen tidsplan for behandling av søknadene.
Hva er årsaken til at det legges opp til en så uryddig prosess, hvor svært få forhold som naturlig skal være avklart etter forvaltningsloven, er avklart?

Begrunnelse

Det hastet åpenbart med å sette en frist for søknader om omstillingsmidler til utøvere i landbruket som må omstille på grunn av store rovviltskader. Det er imidlertid påfallende hvor liten informasjon det har vært mulig å få for søkerne både om kriteriene for ordningen, hvor lang tid prosessen vil ta og om hvem som skal behandle søknadene. Det kan ikke være slik at mangel på fastsetting av forskrift og vilkår forsinker en prosess hvor man hadde så stort hastverk at det ble gitt 3 dagers søknadsfrist. Det burde også være enkelt å klargjøre overfor søkerne om det er Miljødirektoratet eller fylkesmannen som skal avgjøre søknader, hvor omfattende denne prosessen skal være og hvor langt tid det vil ta før man får svar. Dette er ikke mer enn alminnelig skikk og bruk etter forvaltningsloven. Det burde også være mulig å klargjøre om det bare er "små" omstillinger som får støtte eller om man kan få støtte til omstilling selv om selve omstillingen overgår det beløpet som kan innvilges.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Jeg vil innledningsvis understreke at jeg ser det som svært positivt at representanten Arnstad er opptatt av at vi har en frivillig omstillingsordning til annen virksomhet i landbruket som dyreeiere kan benytte der de over flere år har hatt omfattende tap av sau til rovvilt.
Når andre løsninger ikke fungerer godt nok er omstilling et effektivt tiltak som har vist seg å ha god tapsreduserende effekt. Det bidrar til at brukeren kommer over i en annen form for landbruksbasert næringsvirksomhet som er bedre tilpasset rovviltsituasjonen. Derfor har denne regjeringen over Klima- og miljødepartementets budsjett for 2015 øremerket 7 millioner kroner til frivillig driftsomstilling. En slik øremerking har vi ikke hatt siden tidlig på 2000-tallet. I tillegg kan den enkelte rovviltnemnd bruke ytterligere midler til omstilling over budsjettposten til Klima- og miljødepartementet til forebyggende og konfliktdempende tiltak.
Slik representanten Arnstad viser til, vedtok Klima- og miljødepartementet ny forskrift om tilskudd til driftsomlegging på grunn av rovvilt 12. februar i år.
Støtte til omstilling på grunn av rovvilt er ikke en ny ordning. Slik støtte har vært gitt i mange år, helt tilbake til 1990-tallet, men ordningen var da hjemlet i en annen forskrift. Søknadsfristen etter den tidligere forskriften var 15. januar.
Søknadsfristen etter den nye omstillingsforskriften ble satt til 15. februar. Dette er en måned senere enn den tidligere forskriften. Dette var de fylkesmennene som har saker til behandling orientert om, slik at aktuelle søkere har fått nødvendig informasjon om den nye forskriften og søknadsfristen.
Omstilling er en langsiktig og krevende prosess for brukerne. Det tar vanligvis mange måneder før selve omstillingen er gjennomført, og tilgang til eksempelvis melkekvoter, konsesjoner og lignende kan påvirke prosessen. Selv om det er satt en søknadsfrist i den nye forskriften, vil jeg likevel understreke at alle søknader som kommer inn vurderes og behandles. Miljødirektoratet har opplyst at de før forskriften ble fastsatt hadde aktuelle søknader under behandling. Allerede tidlig i februar varslet Miljødirektoratet til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag at tre brukere i dette fylket ville bli prioritert i år. Jeg har også fått opplyst at fylkesmannen og Miljødirektoratet har dialog med de aktuelle søkerne, og at omstilling fortrinnsvis sluttføres i 2015.
Jeg har registrert at den fastsatte søknadsfristen er omtalt i tilknytning til tidspunktet for fastsettingen av forskriften. De aktuelle sakene for 2015 ble imidlertid påbegynt allerede i 2014, og slik sett har ikke søknadsfristen vært et hinder for noen.
Jeg er opptatt av at det er de gode omstillingssøknadene som skal prioriteres. Det gjelder de tiltakene som bidrar til å redusere tap av sau i særlig utsatte rovviltområder. Dette gjøres som ledd i arbeidet med en tydelig soneforvaltning der det er viktig å skille rovvilt og sau i tid og rom.