Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:945 (2014-2015)
Innlevert: 06.05.2015
Sendt: 06.05.2015
Besvart: 12.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Har alle fylker etablert hospiteringsordninger for yrkesfaglærere og gjelder dette tilbudet for alle videregående skoler i fylket som har yrkesfaglige program?

Begrunnelse

Hospiteringsordninger er noe som har vært praktisert i videregående opplæring innenfor yrkesfagene i mange år. Det har imidlertid vært opp til den enkelte skole/skoleeier om de har tilbudt slike ordninger. Den rødgrønne regjeringen ga i 2010-2012 støtte til forsøk i seks fylker med modeller for hospiteringsordninger for lærere på yrkesfaglige utdanningsprogram samt instruktører i lærebedrifter. Formålet med hospiteringen er å øke kompetansen hos lærerne, fremme samarbeid mellom skole og bedrift og skape bedre helhet og større sammenheng i opplæringen. Forsøket som ble igangsatt av den rødgrønne regjeringen inkluderte 150 lærere som hospiterte i bedrift samt instruktører og faglige ledere som samarbeidet tett med eller hospiterte i skolen. Evalueringen viste at både lærere og instruktører hadde fått ny kunnskap om den andre læringsarenaen.
I St.meld.nr. 20 (2012-2013) "På rett vei", vedtatt i Stortinget juni 2013, sluttet Stortinget seg til målet om at

"...alle fylker skal etablere hospiteringsordninger i løpet av skoleåret 2013-2014. Ordningen skal bygge videre på suksesskriteriene fra evalueringen som er gjort".

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Fra 2013 ble alle fylker invitert til å delta i videreføringen av hospiteringsordningen som ble prøvd ut av seks fylker i perioden 2010-2012. Evalueringen for 2014 viser at alle fylker nå tilbyr hospitering. Totalt har 1032 hospitanter deltatt siden ordningen ble satt i gang.
Av det totale antall deltakere er 646 yrkesfaglærer og 185 instruktører/faglige ledere. Videreføringen av hospiteringsordningen er utvidet til også å favne fellesfaglærere og rådgivere. 123 fellesfaglærere og 78 rådgivere har gjennomført hospiteringsopphold.
Det varierer fra fylke til fylke om alle skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram deltar i ordningen. Variasjonene skyldes i hovedsak hvilken strategi fylkeskommunene velger for bruk av ressurser, bruk av midler og prioriteringer av utdanningsprogram. På landsbasis gis det hospiteringstilbud i alle utdanningsprogram. I snitt hadde fylkene i 2014 hospitanter i 6 av de 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene.
Det er den enkelte fylkeskommune som har den nøyaktige oversikten over antall skoler som deltar med hospitanter. Rapportene Utdanningsdirektoratet mottar fra fylkeskommunene antyder at det er noen skoler som har valgt å ikke delta i tiltaket. Det finnes også skoler som ikke har hatt anledning til å delta da de prioriterer andre tiltak initiert fra lokalt eller sentralt hold.
Rapportene fra fylkeskommunene viser at deltagelse i hospiteringsordningen medfører verdifull faglig oppdatering og ny kompetanse hos lærere og instruktører.
Regjeringen fortsetter satsingen på kompetanseutvikling for yrkesfaglærere. Derfor har vi bevilget midler til faglige nettverk for yrkesfaglærere. Målet er at alle yrkesfaglærere jevnlig skal ha mulighet til å delta i kompetansehevingstiltak.