Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:950 (2014-2015)
Innlevert: 07.05.2015
Sendt: 08.05.2015
Besvart: 13.05.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Vil statsråden sammenkalle partene i arbeidslivet med mål om å komme frem til og iverksette konkrete forbedringer og endringer av Bemanningsbyråregisteret slik at det virker etter hensikten med å kvalitetssikre og fremheve seriøse virksomheter?

Begrunnelse

Bemanningsbyråregisteret ble opprettet i 2008 i forbindelse med Stoltenberg regjeringens handlingsplan mot sosial dumping, som et ledd i arbeidet mot sosial dumping og for å fremme den seriøse delen av bransjen og luke ut den useriøse. Virksomheter som har til formål å bedrive utleie har melde- og registreringsplikt. Registeret er en oversikt over virksomheter som overholder plikten. Fra arbeidsgiver- og takersiden kritiseres ordningen for å ikke gi noen kvalitativ godkjenning av virksomhetene, men tvert imot gi brukere falsk trygghet for at virksomheter driver seriøst bare fordi de er registrert. Slik sett kritiseres registeret for å være byråkratiserende uten å bidra til å fremheve seriøse virksomheter på bekostning av de useriøse.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Regjeringen er opptatt av at det skal lønne seg å være seriøs. Som det fremkommer av regjeringens politiske plattform skal arbeidet mot sosial dumping fortsette.
For regjeringen er det avgjørende viktig å sikre at alle tiltak mot sosial dumping både er målrettede og fungerer etter hensikten. Dette er også begrunnelsen for at regjeringen nå gjennomgår og evaluerer eksisterende tiltak mot sosial dumping.
Jeg har merket meg at det både fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er reist kritikk mot bemanningsforetaksregisteret. Det er imidlertid viktig å påpeke at bemanningsforetaksregisteret ikke er en godkjenningsordning. Det er et register over bemanningsvirksomheter som oppfyller bestemte registreringsplikter til norske myndigheter og som har et visst økonomisk fundament. Formålet med registeret er å gi en oversikt over slike virksomheter og gjøre det enkelte for brukerne å finne frem til registrerte virksomheter. Samtidig vil det også ha en funksjon for Arbeidstilsynet i deres arbeid. Det er også et viktig poeng med registeret at det stilles krav om at virksomhetene har en stedlig representant i Norge.
Jeg vil likevel være åpen for endringer i forskriften om bemanningsforetak, dersom det viser seg at registreringsordningen bør forbedres for å fungere etter hensikten. I denne sammenheng vil Arbeidstilsynets nytte av registeret være viktig, samt innspill fra aktørene i arbeidslivet om hvordan ordningen kan forbedres. Jeg vil se nærmere på hvordan problematikken best kan følges opp videre. Skal vi lykkes i kampen mot økende arbeidslivskriminalitet, er vi avhengig av at tiltakene er målrettede og fungerer slik de er tiltenkt.