Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:955 (2014-2015)
Innlevert: 08.05.2015
Sendt: 08.05.2015
Besvart: 13.05.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): På NRKs "Debatten" presenterte statsråden en oversikt over finansieringen av det nye vegselskapet med 5 milliarder kroner over statsbudsjettet årlig. I Stortingets spørretime 06.05.14 ville ikke statsråden garantere at selskapet ble tilført de midlene i 2016 og 2017 som han presenterte på NRK.
Kan statsråden bekrefte at det vil bli bevilget 5 milliarder kroner årlig til vegselskapet fra og med 2016?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg viser til Meld. St. 25 (2014–2015) På rett vei, som nå er til behandling i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Som omtalt i meldingens kapittel 2.3 om finansiering av utbyggingsselskapet, legger regjeringen, med den gitte oppstartsporteføljen og utbyggingstid
på 20 år, opp til et årlig beløp på anslagsvis 5 milliarder kroner til selskapets utbygging når aktiviteten er innfaset.
Videre legger regjeringen opp til en gradvis opptrapping av de statlige midlene fra oppstart av selskapet i 2016 til et fast bevilgningsnivå til selskapet fra og med 2018. Dette står også omtalt i nevnte stortingsmelding. Det er i stortingsmeldingen presisert at bevilgninger til selskapet i 2016 må avklares gjennom den ordinære budsjettprosessen. Stortinget vil på vanlig måte bli forelagt forslag til bevilgning i Prop. 1 S. Dette ble også forklart i innledningen til NRK Debatten gjennom ord og tegning.