Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1013 (2014-2015)
Innlevert: 22.05.2015
Sendt: 22.05.2015
Besvart: 02.06.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Mattilsynet avlivet i mars 58 villsau hos en bonde i Sokndal kommune. Måten det skjedde på har opprørt mange bønder. På et dialogmøte arrangert av Sokndal sau og geit krevde avdelingslederen i Mattilsynet, i følge Stavanger Aftenblad, at de som holdt innlegg til støtte for bonden måtte oppgi navnet sitt, slik at de selv skulle få besøk av Mattilsynet.
Mener statsråden at dette er akseptabelt?

Begrunnelse

Det er ikke ønskelig med redegjørelse om den konkrete saken, men bare Mattilsynets opptreden på dialogmøtet.
Stavanger Aftenblad omtalte saken 12. mai 2015. Her fremgår det at avdelingslederen ba folk si navnet sitt. Han begrunnet det med at han vil vite navnet på sauebønder som støtter saueholdet til bonden.
"- Folk som støtter slik sauehold vil vi besøke for å se hva slags sauehold de selv driver med, sa han."
Ut fra oppslaget i Stavanger Aftenblad fremstår Mattilsynets opptreden på møtet som en uakseptabel form for maktmisbruk. Det virker også useriøst at Mattilsynets tilsynsvirksomhet skal påvirkes av bøndenes ytringer på et åpent møte. Det vil i realiteten kunne begrense folks ytringsfrihet i saken.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg har bedt om en redegjørelse fra Mattilsynet om møtet i Sokndal den 11. mai 2015 og om oppfølgingen i etterkant.
Mattilsynet har sterkt beklaget de uttalelser som representanten fra Mattilsynet kom med på møtet. 18. mai 2015 ble det avholdt et møte mellom Mattilsynet Rogaland, Sau og Geit og Vest-Agder Sau og Geit, der Mattilsynet redegjorde for saken og beklaget uttalelsene fra møtet den 11. mai. Både regiondirektøren og avdelingssjefen beklaget disse uttalelsene og de innrømmet at Mattilsynet burde vært bedre forberedt på det som kunne ventes i det nevnte dialogmøte.
I ettertid har også Mattilsynets medarbeider som kom med uttalelsene, selv beklaget sine uttalelser overfor Rogaland Sau og Geit, Vest-Agder Sau og Geit og Aust-Agder Sau og Geit. Mattilsynet holder fast ved at de ønsker en åpen og god dialog med næringen og den enkelte bonde, for å finne best mulig løsninger.
På bakgrunn av redegjørelsen fra Mattilsynet, oppfatter jeg at Mattilsynet selv har tatt tak i og fulgt opp den kritikkverdige uttalelsen på dette møtet.