Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1025 (2014-2015)
Innlevert: 27.05.2015
Sendt: 27.05.2015
Besvart: 02.06.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at barn og unge med nedsatt funksjonsevne og særlig store hjelpebehov får gode vilkår for planlegging og gjennomføring av sommerleirer, tilbud som er av uvurderlig betydning for den enkelte som i sin hverdag har svært begrensede muligheter?

Begrunnelse

20. mai mottok funksjonshemmedes organisasjoner svar på sine søknader om støtte til sommerleir 2015. Dette er arrangement som skal gjennomføres i løpet av sommerferien 2015. Her er det store krav til planlegging og tilrettelegging. Avtaler med leirsteder må være på plass lang tid i forveien. Det trengs tilstrekkelig med assistenter og ledsagere, og ikke minst må målgruppen ha muligheter for å forberede seg som alle oss andre.
Organisasjonenes sommerleirer er en fin måte å treffe andre i samme situasjon. De fungerer som avlastning for foreldre, og lar barn og unge få utfordre og utfolde seg. Dette er både viktig og riktig, og ikke minst populære tiltak for den enkelte det gjelder.
Leirene er et stort økonomisk løft for organisasjonene. Det sier seg selv at små organisasjoner med små ressurser tar sjanser når de planlegger kostnadskrevende arrangement uten å være sikret finansiering. Dette er noe som skaper uro og usikkerhet.
Dessverre er det de to siste årene det er blitt slik. I 2014 mottok organisasjonene svar på tilskudd til sommerens arrangement først i mai. Det ble lovet bot og bedring fra Bufdir som forvalter ordningen, likevel har det samme gjentatt seg for 2015.
For 2015 brukte Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet flere måneder på å beslutte regelverk. Ordningen ble dermed ikke utlyst for i februar 2015, og først like før pinse mottak organisasjonene svar på søknader. Dette er kritikkverdig.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg vil først si at det er veldig viktig for meg at barn, og særlig barn med store utfordringer og deres familier har et godt tjenestetilbud. Regjeringen arbeider kontinuerlig med forenkling av regelverk og prosedyrer for søknad om tilskudd. I den forbindelse ble det besluttet at en øremerket tilskuddsordning til CP-foreningen til ferietilbud til voksne skulle overføres fra Helse- og omsorgsdepartementet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets tilskuddsordning kapittel 847.70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Overføringen skulle skje med virkning fra 2015. Samtlige midler for 2015 er nå fordelt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det mest naturlige var å legge de overførte midlene inn i ordningen med sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov i regi av funksjonshemmedes organisasjoner. Overføringen medførte at det måtte foretas noen endringer i tilskuddregelverket. Dette medførte at nytt regelverk først ble klart i februar 2015.
For 2016 vil vi ha vedtakene om tilskudd klar i god tid før sommeren. Organisasjonene vil ha god tid til å planlegge sommerleirtilbudet som det blant deltakerne blir satt stor pris på.