Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1026 (2014-2015)
Innlevert: 27.05.2015
Sendt: 27.05.2015
Besvart: 04.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil statsråden gjøre for at forskriftene hos HELFO samsvarer med den behandlingen som faktisk gjøres og foreslås av fagfeltet, slik at pasienten får refundert sine medisiner?

Begrunnelse

En historie fra et av våre sykehus. En ung kvinne, 44 år, mor og i full jobb får en type lungekreft. Hun har aldri røkt, levd sundt og er egentlig ikke noen risikoperson for denne sykdommen.
Hun kommer fort under god behandling og har bare gode opplevelser med helsevesenet. Hennes sykehus har kontakt både med det regionale universitetssykehuset, som igjen har kontakt med Radiumhospitalet i Oslo, og behandling blir foreskrevet.
Hun er heldig og er blant de 5 % som kan og bør bruke Xalkori som førstevalgbehandling, og ikke cellegift som førstevalgbehandling.
Dette gjør at kvinnen kan være raskere i jobb, og vil ikke trenge sykehusinnleggelse med de kostander dette innebærer.
Hun får dekket 90 % av behandlingen av HELFO, men sitter likevel igjen med en kostnad på ca. 6 000 kroner i måneden på denne medisinen.
Inntil nå er denne medisinen bare brukt som livsforlengende behandling, men dette vil bli endret.
HELFO forholder seg til gjeldene forskrifter, men forskriftene følger ikke det som fagfeltet bruker som standardbehandling, og kostandene blir lagt på pasientene som har krevende situasjoner i utgangspunktet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har ikke anledning til å ta stilling til enkeltsaker, og kan derfor kun orientere om bruk og finansiering av Xalkori på et generelt grunnlag.
Xalkori er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA) til behandling av voksne med en type lungekreft som kalles ikke-småcellet lungekreft, der sykdommen skyldes en spesiell endring eller defekt i et gen som kalles anaplastisk lymfomkinase (ALK).
Xalkori har godkjent bruksområde dersom sykdommen er i et langtkommet stadium og tidligere behandling ikke har hjulpet til å stoppe sykdommen (2. linjebehandling).
I henhold til nasjonale retningslinjer anbefales Xalkori til bruk som andrelinjebehandling. Dersom et legemiddel brukes utover godkjent bruksområde er det ofte slik at det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om behandlingens nytte og risiko, dette vil i mange tilfeller være å anse som utprøvende behandling.
Xalkori ble godkjent (markedsføringstillatelse) i Norge i 2012 til bruk på ovennevnte bruksområde. Statens legemiddelverk har vurdert søknad om forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriften § 2 for dette legemidlet, og deres vurdering var at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at behandling med Xalkori oppfyller kriterier for forhåndsgodkjent refusjon. Det antas at behandlingens nytte ikke står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige verdi. Søknaden om forhåndsgodkjent refusjon ble derfor avslått.
Xalkori kan imidlertid refunderes etter individuell søknad dersom vilkårene for individuell refusjon er oppfylt. Jeg har vært i kontakt med Helsedirektoratet, som har opplyst meg om at på bakgrunn av ny vitenskapelig dokumentasjon som ble lagt frem i desember 2014, ble det åpnet for å gi stønad til bruk av Xalkori også som førstelinjebehandling. Helsedirektoratet opplyser at det derfor gis stønad til både første- og andrelinjebehandling av ALK-positiv, ikke-småcellet lungekreft, etter følgende vilkår:
«Det gis stønad kun til ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft som andrelinjebehandling, og som førstelinjebehandling dersom det er særlige grunner til at relevante forhåndsgodkjente legemidler ikke kan brukes.»
Tall fra Helsedirektoratet viser at det så langt i 2015 er gitt stønad til Xalkori til 20 personer, Direktoratet opplyser videre at det ble gitt enkelte avslag på søknaden før 2015.