Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1050 (2014-2015)
Innlevert: 29.05.2015
Sendt: 01.06.2015
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 10.06.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Mange av småkraftverkene som det søkes konsesjon for er kontroversielle og innebærer betydelige naturinngrep og tap av naturmangfold. I Meld. St. 14 (2014-2015) foreslås det å sette i gang et lovarbeid for å overføre konsesjonsmyndighet for småkraftverk opp til 10 MW fra NVE til kommunene.
Har regjeringen vurdert konsekvensene for naturforvaltningen av forslaget, og hvordan vil regjeringen sikre at en slik endring ikke svekker den naturfaglige kvaliteten i konsesjonsbehandlingen?

Begrunnelse

Å overlate konsesjonsmyndighet for småkraftverk opp til 10 MW fra NVE til kommunene er en betydelig endring i naturforvaltningen. NVE, som er konsesjonsmyndighet for småkraftverk i dag, har juridisk, teknisk og miljøfaglig kompetanse til å utføre arbeidet. Dette fungerer i all hovedsak godt. De har utviklet en metodikk med møter og befaringer og gode muligheter for innspill fra berørte interesser. NVE behandler gjerne flere søknader i pakker, som også berører flere kommuner. Slik kan de få en bredest mulig vurdering av de samlede konsekvensene.
Kommunene har per i dag langt fra de samme forutsetningene som NVE for dette arbeidet. Kompetansen om naturmangfold og naturverdier varierer veldig, med god grunn. I mange kommuner er det allerede en utfordring med manglende naturfaglig kompetanse og erfaring for å håndtere sin oppgave i dagens system, hvor kommunene fungerer som høringsinstanser i konsesjonssaker. Mens fylkeskommunene spiller en viktig rolle med å vurdere samlede konsekvenser på tvers av kommuner i den lokale arealplanleggingen og miljøforvaltningen, er heller ikke dette kommunenes oppgave per i dag. Det kan være store uenigheter om forvaltningen av et vassdrag på tvers av nabokommuner.
Mens folkevalgte organer skal lage rammene og sette målene, er naturforvaltning i all hovedsak et faglig spørsmål. Når regjeringen nå foreslår at konsesjonsmyndighet og vurderinger av naturinngrep skal legges til kommunene, må en derfor kunne svare på hvordan en vil sikre at de naturfaglige vurderinger faktisk ivaretar politiske mål og internasjonale forpliktelser som Norge har inngått.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: I Meld. St. 14 (2014-2015) heter det at "Olje- og energidepartementet vil igangsette et lovarbeid våren 2016 med sikte på en overføring av konsesjonsmyndighet for små vannkraftverk til kommunene. De ulike konsekvensene av en slik oppgaveoverføring må belyses nærmere som en del av lovarbeidet". En overføring av konsesjonsmyndighet til kommunene forutsetter at kommunene opparbeider nødvendig juridisk og vassdrags- og miljøfaglig kompetanse knyttet til lovverket på dette området. I det varslede lovarbeidet vil jeg legge stor vekt på sikre høy faglig kvalitet i konsesjonsbehandlingen.