Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1064 (2014-2015)
Innlevert: 03.06.2015
Sendt: 03.06.2015
Besvart: 10.06.2015 av utenriksminister Børge Brende

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): 18 EU-stater publiserer advarsler til eget næringsliv angående forbindelser til israelske bosettinger. De israelske bosettingene på okkupert område er ulovlige etter internasjonal lov og hindrer en fredelig løsning på den israelsk-palestinske konflikten.
Vil norske myndigheter utarbeide en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som fraråder økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet, og andre folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene?

Begrunnelse

Det er per i dag 18 EU-stater som publiserer advarsler til eget næringsliv angående forbindelser til israelske bosettinger. De israelske bosettingene på okkupert område er ulovlige etter internasjonal lov og hindrer en fredelig løsning på den israelsk-palestinske konflikten.
Formålet med å publisere en slik advarsel er å bevisstgjøre eget næringsliv om den juridiske-, økonomiske- og omdømme risikoen man vil utsette seg for ved aktivitet i bosettingene eller ved aktivitet som kommer bosettingene til gode, f eks turisme. Advarslene fungerer også som en markering overfor Israel om at man ikke anser bosettingene på okkupert land som en del av Israel.
Arbeiderpartiet har på sitt landsmøte vedtatt at man ønsker at norske myndigheter må utarbeide en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som fraråder økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet, og andre folkeretts -og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene.
Følgende 18 land har publisert "business warning" for Israel: Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Greece Ireland, Italy, Latvia, Luxemburg, Malta, Portugal, Slovenia, Spain, UK, Sweden
Bakgrunnen for at det kan gjøres slike vedtak og at myndighetene i de ovennevnte landene kommer med slike anbefalinger stammer fra Genève-konvensjon, artikkel 49: "Massetvangsflytninger, individuelle tvangsflytninger og deportering12 -av beskyttede personer fra det okkuperte område til okkupasjonsmaktens område eller til en annen stats område, enten det er okkupert eller ikke, er forbudt uansett grunnen." Og: "Okkupasjonsmakten kan ikke deportere eller flytte en del av sin egen sivilbefolkning til det område som den okkuperer." Og fra FN: "Guiding Principles on Business and Human Rights" som ble vedtatt av Human Rights Council i 2011.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringen anser de israelske bosettingene på okkupert område som folkerettsstridige. Dette synet er forankret i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, deriblant resolusjon 465 og 471, og vurderinger fra den internasjonale domstolen i Haag.
For Norge innebærer dette både en forpliktelse til ikke selv å iverksette støttende tiltak, og til å motvirke aktiviteter som støtter opp under de ulovlige bosettingene.
Som jeg bekreftet i skriftlig svar til representanten Huitfeldt 24. juni 2014, vil regjeringen arbeide for at alle relevante avtaler som inngås med Israel inneholder en klausul om at disse kun vil ha gyldighet for det territoriet som var internasjonal anerkjent og underlagt israelsk kontroll før 4. juni 1967. En slik avgrensning er i tråd med folkeretten, slik den kommer til uttrykk blant annet i sikkerhetsrådsresolusjon 242 (1967).
Den samme territorielle avgrensningen av staten Israel er også lagt til grunn for forståelsen av EFTAs frihandelsavtale med Israel. Dette betyr blant annet at varer som er produsert i bosettingene på okkupert område ikke skal tilstås preferensiell behandling. Videre vil EUs presiseringer av Israels territorium i EØS-relevant regelverk gjelde tilsvarende for norsk rett.
Hvorvidt det også er hensiktsmessig å utarbeide en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som fraråder økonomisk samkvem med de ulovlige israelske bosettingene, er gjenstand for vurdering.