Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1100 (2014-2015)
Innlevert: 10.06.2015
Sendt: 10.06.2015
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 16.06.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Er kommunalministeren enig i at rettighetene i statsallmenningene ikke bør endres ved eventuelle kommunesammenslåinger, og at det videre er fornuftig at dagens fjellstyrestruktur opprettholdes inntil videre og eventuell vurderes etter at ny kommunestruktur er helt avklart?

Begrunnelse

Regjeringen Solberg og kommunalminister Sanner har varslet store endringer i kommunestrukturen og antall kommuner. I den forbindelse er nå spørsmålet om forvaltning og rettigheter i statsallmenningene gjenstand for diskusjon i mange av landets kommuner.
I hver kommune med statsallmenning skal det være et fjellstyre. Er det flere statsallmenninger innen en kommune fastsetter Kongen (delegert til Statskog) - etter at kommunen har uttalt seg - om det skal velges et eller flere fjellstyrer.
De jordbrukstilknyttede bruksrettighetene i statsallmenningen (beite, seter, hogst mv.) ligger til de gårdsbruk som fra gammel tid har utøvd slik rett i statsallmenningen.
Når det gjelder retten til jakt, fangst og fiske skiller fjelloven mellom innenbygds og utenbygds, og fjellstyre kan ha differensierte priser mellom disse gruppene. Innenbygdsboende har fortrinnsrett på visse typer jakt og fiske. For villreinjakt, småviltjakt og fiske er det kommunegrensen fra 1956 som definerer kretsen av innenbygdsboende (Kgl.res 1964). Denne løsningen ble valgt for å unngå en svekking av lokalbefolkningens rettigheter etter kommunesammenslåingene på 60-tallet.
For jakt på elg, hjort, rådyr, dådyr, bever og rovvilt er det de til enhver tid gjeldene kommunegrensene som definerer innenbygds og utenbygds.
For å unngå at rettighetene i fjellet skal skape usikkerhet ved eventuelle kommunesammenslåinger, bør essensielle problemstillinger som f.eks. statsrådens holdning til en videreføring av Kgl.res av 1964 være avklart på forhånd, da dette er problemstillinger som tidligere har ført til at kommunesammenslåinger ikke har blitt noe av.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: I forståelse med kommunal- og moderniseringsministeren er spørsmålet overført til meg.
Forvaltningen av statsallmenninger er regulert i fjelloven. Det følger av fjelloven § 3 at det skal være et fjellstyre i hver kommune der det er statsallmenning. Videre følger det av fjelloven § 4 at Kongen kan bestemme om det skal velges flere fjellstyrer dersom det er flere statsallmenninger i en kommune. Denne myndigheten er delegert til Statskog SF.
De jordbrukstilknyttede rettighetene i statsallmenning vil ikke berøres av endringer i kommunestruktur, da disse rettighetene er knyttet til eiendom, og ikke til kommune i eksisterende lovverk.
Spørsmålet er også forelagt Klima- og miljødepartementet (KLD). KLD opplyser at rettighetene til jakt og fiske i statsallmenninger ligger til de som det siste året og fremdeles er fast bosatt i Norge.
KLD opplyser videre om at det etter fjelloven §§ 23 og 24 skilles mellom utenbygds- og innenbygdsboende når det gjelder adgangen til småviltjakt og villreinjakt. Et slikt skille gjelder også med hensyn til hvordan fjellstyrene kan prise jakten.
Kgl. res. 24 juli 1964 bestemte at en for småviltjakt, villreinjakt og fiske skulle la kommunegrensene fra 1956 gjelde i spørsmålet om kretsen av innenbygdsboende. Denne forståelsen av innenbygdsboende har blitt videreført i fjelloven av 1975, for enkelte paragrafer. Dette fremgår av ”Veiledning til forskrift av 3. mars 2004 om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning”. Jeg ser ikke at det er noen grunn til å gjøre noen endring i denne fortolkningen nå, og på denne måten kan man anse det som at prinsippet i kgl. res. 24. juli 1964 videreføres.
Det fremgår ikke av selve fjelloven at rettighetene til storviltjakt ligger til innenbygdsboende. Det er allikevel i forskrift åpnet for å gjøre en fordeling mellom innenbygds- og utenbygdsboende dersom det er nødvendig å regulere antall jegere. I brev fra Miljøverndepartementet datert 7. april 2008 fastslås at det er de til enhver tid gjeldende kommunegrenser som i dette tilfellet avgjør hvem som defineres som innenbygdsboende. Dette fremgår av ”Veiledning til forskrift av 3. mars 2004 om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning”.