Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1136 (2014-2015)
Innlevert: 15.06.2015
Sendt: 15.06.2015
Besvart: 23.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Kriminalomsorgen fikk effektivitetskutt for budsjettåret 2015. Andelen ansatte i fengsel- og friomsorgen er tilnærmet stabil de siste årene, andelen innsatte har økt fra ca. 92 % belegg til opp mot 100 %. I det ligger det en betydelig effektivisering.
Hvilke tilbakemeldinger er kommet fra fengslene og kriminalomsorgskontorene når det gjelder realiseringen av effektivitetskuttet i budsjettet og hvor mange stillinger foreslås fjernet i fengslene og friomsorgskontorene på grunn av dette?

Begrunnelse

I besøk på fengsler og gjennom kontakt med ansatte samt brev til komitéen fra en innsatt i Bergen, kan det se ut som om en del av effektiviseringskravet tas ut i å kutte antall stillinger.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen har et mål om mest mulig effektiv ressursbruk. Det er nedfelt i regjeringsplattformen, og gjelder alle statlige virksomheter. Regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetstiltak skal samtidig ikke gå ut over tjenesteproduksjon. Et nødvendig tiltak i kriminalomsorgen er å bygge flere fengselsplasser for å redusere belegget og dermed minske presset på de fengselsansatte. På lengre sikt vil oppfølgingen av Meld. St. 12 (2014-2015) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen være viktig. Jeg viser til romertallsvedtak I fra behandlingen av meldingen i Stortinget 8. juni i år, der Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget med en opptrappingsplan for kriminalomsorgen innen våren 2016. Regjeringen vil komme tilbake til dette på egnet måte.
Regjeringen vurderer også å omorganisere kriminalomsorgen ved å innføre en to-nivå modell uten regioner. En omorganisering skal bidra til å redusere administrasjon og ledelse, og gi innsparinger som kan benyttes i kriminalomsorgen.
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har iverksatt flere effektiviseringstiltak, bl.a. enøktiltak, bygningsmessige tiltak, fleksibel bruk av dagpersonell og samling av administrative oppgaver. KDI har også inngått flere nye felles rammeavtaler for hele kriminalomsorgen som skal benyttes ved innkjøp.
Jeg er kjent med fra KDI at budsjettsituasjonen oppleves som krevende for etaten, og at driftsenhetene opplever press med hensyn til effektiviseringskrav samtidig som sikkerheten skal ivaretas. Jeg mener derfor det er svært viktig med de tiltakene som regjeringene nå iverksetter slik at situasjonen kan bedre seg.
KDI opplyser at de ikke nå har oversikt over antall stillinger som foreslås fjernet lokalt som følge av effektiviseringskravene.
Jeg vil gi honnør til alle som jobber i kriminalomsorgen, som til tross for en krevende situasjon, daglig gjør en solid jobb for å gjennomføre straffegjennomføringen på en god og forsvarlig måte.