Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1132 (2014-2015)
Innlevert: 15.06.2015
Sendt: 15.06.2015
Besvart: 22.06.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Kommunestyret i Skedsmo vedtok nylig en kommuneplan som innebærer å etablere en ny skytebane innenfor dagens markagrense. Dette vil forringe naturområder som er viktige for mange mennesker. Tidligere statsråd har åpnet for å tillate skytebane. Kommunens egnethetsundersøkelse beskriver at dette vil medføre «store endringer i natur- og kulturlandskapet». Ny kartlegging viser forekomst av flere rødlistearter.
Kan statsråden bekrefte at det ikke er gjort forskriftsendrendringer som åpner for bygging av en slik skytebane?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Markaloven § 2 fastslår at Kongen i statsråd ved forskrift kan treffe vedtak om justering av markagrensen. Mange kommuner har etter vedtakelse av loven i 2009 ønsket justering av grensen, og mitt departement jobber nå med å utarbeide en slik forskrift. Det er altså per i dag ikke vedtatt noen forskrift om justering av markagrensen.
Skedsmo kommune søkte i 2010 om en justering av markagrensen for å kunne flytte eksisterende skytebane fra Skjetten til Lahaugmoen. Kommunen ønsker endringen på grunn av konflikt med omkringliggende boligområde på Skjetten, og justeringsforslaget innebærer at ca. 50 dekar tas ut av Marka ved Lahaugmoen for å anlegge ny skytebane der. Kommunene står fritt til å vedta nye planer innenfor sin kommunes grenser. Det følger av markaloven at planer som vedrører Marka må stadfestes av Klima- og miljødepartementet før de får rettsvirkning. Dette gjelder uavhengig av om det foreligger innsigelser til planen.