Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1163 (2014-2015)
Innlevert: 18.06.2015
Sendt: 18.06.2015
Besvart: 26.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva vil statsråden gjøre for å få på plass et oppdatert og desentralisert helsetilbud for personer som opplever kjønnsdysfori?

Begrunnelse

Tidligere i år fikk Statsråden overlevert rapporten "Rett til kjønn! fra Helsedirektoratet. Rapporten kommer med anbefalinger om en rekke tiltak for å bedre levekårene og rettighetene til transpersoner. Blant annet er behovet for et bedre helsetilbud påpekt i rapporten.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er helt enig med representanten Trettebergstuen at mye må gjøres for å forbedre både rettighetene og det samlede helsetilbudet til personer som opplever kjønnsdysfori. Rapporten fra ekspertgruppen, som Trettebergstuen viser til, er den første i sitt slag til å beskrive og vurdere status på dette feltet i Norge. Både vilkår for endring av juridisk kjønn og det samlede helsetilbudet er gjennomgått og ekspertgruppen har gitt en rekke anbefalinger om hva som må endres og forbedres. Blant annet er det ifølge ekspertgruppen behov for at det snarlig settes i gang et arbeid med å utvikle nasjonale faglige retningslinjer på området. Rapporten peker på at det i høyere grad enn i dag må legges til rette for differensierte tjenester på ulike nivåer.
I rapporten omtales forslag om hvordan tjenestetilbudet bør organiseres slik at pasientgruppen får tilbud om rett helsehjelp i forhold til individenes ulike behov. Gruppen fremhever betydningen av kompetanseheving i de regionale helseforetakene slik at flere pasienter kan få den helsehjelpen de har behov for regionalt, og at pasienter kun bør henvises til den nasjonale behandlingstjenesten når det er behov for høyspesialisert kompetanse. Rapporten gir også en grundig utredning og anbefalinger om kriterier for endring av juridisk kjønn med bakgrunn i dagens praksis med å kreve helsehjelp, herunder diagnose og sterilisering, før kjønn kan endres i folkeregisteret.
Som representanten Trettebergstuen trolig er kjent med, ble det igangsatt et arbeid med lovforslag om endring av juridisk kjønn i forbindelse med overleveringen av ekspertgruppens rapport. Helse- og omsorgsdepartementet sender lovforslaget og ekspertgruppens anbefalinger om helsetilbudet på høring 25. juni, med frist for innspill 15. november.
I lovforslaget følger vi opp hoveddelen av ekspertgruppens anbefalinger og foreslår en helt ny ordning for å endre juridisk kjønn. Det skal ikke lenger stilles krav om diagnose eller medisinsk behandling for å kunne endre det kjønn man er registrert med i folkeregisteret (juridisk kjønn). Nytt juridisk kjønn kan tildeles ved at den enkelte bekrefter endring på et eget skjema, som sendes nærmeste skattekontor. Det blir et tydelig skille mellom helsehjelp og prosessen for å endre juridisk kjønn.
Lovforslaget er historisk ved at det ikke lenger skal være helsetjenesten, men personen selv som bestemmer om han eller hun har endret kjønn. Dette styrker rettighetene til denne gruppen.
Jeg ber om representanten Trettebergstuens forståelse for at vi må avvente høringsuttalelsene før vi kan treffe beslutning om nye vilkår for endring av juridisk kjønn og om endringer i behandlingstilbudet. Jeg kan imidlertid love at saken er høyt prioritert og vil bli fulgt raskt opp fra departementets side.