Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1173 (2014-2015)
Innlevert: 18.06.2015
Sendt: 19.06.2015
Besvart: 25.06.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Fredric Holen Bjørdal (A)

Spørsmål

Fredric Holen Bjørdal (A): Vi ser fleire dømer på at regjeringa let vere å ta dei funksjonshemma sine organisasjonar med på råd i saker som angår dei. Til dømes då regjeringa sette ned utvalet som skulle diskutere dei utviklingshemma sine levekår, eller i arbeidet med ny handlingsplan for universell utforming.
Vil statsråden demonstrere at han tek FN-konvensjonen om rettane til personar med nedsett funksjonsevne på alvor gjennom å love plass til organisasjonane i det komande utvalet som skal gå gjennom hjelpemiddelområdet?

Begrunnelse

Noreg ratifiserte i 2013 FN-konvensjonen om rettane til personar med nedsett funksjonsevne. I konvensjonen kjem det tydeleg fram at dei funksjonshemma sine organisasjonar skal takast med i prosessen før avgjersler blir tekne i saker som er viktige for dei og angår dei.
Regjeringa har varsla i regjeringserklæringa at ho vil setje ned eit utval for å gå gjennom hjelpemiddelområdet. Dette bør vere eit høve til å snu ein uheldig trend med at dei funksjonshemma sine organisasjonar ikkje blir tekne med på råd.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Utvalet representanten Bjørdal viser til, er nemnt i plattformen til regjeringa, og skal gjere ein heilskapleg gjennomgong av hjelpemiddelpolitikken.
Det er i dag ikkje teke nokon avgjerdsle på kven som skal sitje i utvalet. Det er likevel klart at organisasjonane til dei funksjonshemma vil verte tekne med på råd i samband med utvalet sitt arbeid.
Eg har allereie hatt møte med organisasjonane, for å diskutere mellom anna organisasjonane si involvering. Korleis organisasjonane si rolle skal handterast i samband med utvalet sitt arbeid, er i dag ikkje avklart, men eg har nyleg spurt om innspel fra organisasjonane på aktuelle personar til utvalet. Det vil truleg bli aktuelt med ei referansegruppe for utvalet, der det sjølvsagt vil vere representantar for brukarane.
Eg kan love at eg tek FN-konvensjonen om rettane til personar med nedsett funksjonsevne på største alvor – også på dette punktet.