Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1190 (2014-2015)
Innlevert: 19.06.2015
Sendt: 22.06.2015
Besvart: 30.06.2015 av næringsminister Monica Mæland

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Kva vil statsråden gjere med at Næringsdepartementet setter lov om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) til sides, og med det tillet diskriminering av funksjonshemma passasjerar og slår beina under fylkeskommunen som har laga anbodskrav etter lov om DTL og gjer det slik at Norled i praksis følgjer Næringsdepartementet og ikkje Sjøfartsdirektoratet eller Fylkeskommunen som har halde fram at folk må kunne komme seg rundt ombord?

Begrunnelse

For ferjeanboda på Søre Sunnmøre har det frå lokalt hold og frå Norges Handikapforbund Nord Vest vore viktig at det skal vere fullverdig personheis og ikkje trappeheis i ferjene som skal settast inn i sambanda. Dette til liks med andre ferjer i fylket til dømes ferja til Smøla som har personheis, trappeheis og ledelinje med meir. Det er mange myndigheiter å forhalde seg til i slike saker. Likestillings og Diskrimineringsombodet LDO held fram at Lov om diskriminering og tilgjenge DTL skal følgjast. Møre og Romsdal Fylkeskommune har sagt at anbod skal vere universelt utforma om dei skal kunne godtakast. Difor må Norled, som er reiarlaget no ordne opp i alle brota (om lag 50 prosent)dei har på universell utforming.
Norled var i kontakt med Sjøfartsdirektoratet for der å prøve å få godkjent trappeheis i staden for personheis. Noko dei ikkje fikk. Men klageinstansen Næringsdepartementet oppheva Sjøfartsdirektoratets vedtak slik at Norled kunne bygge om ferja utan personheis. Dette gjorde at dei braut med anbodskrava stilt av Fylkeskommunen fordi Næringsdepartementet satt Lov om tilgjenge og diskriminering DTL tilsides. Næringsdepartementet oppheva et lovlig fatta vedtak i Sjøfartsdirektoratet og satte Norled på kant med Møre og Romsdal Fylkeskommune sine krav om tilgjenge i sine ferjeanbod.
Samferdsleutvalet i Møre og Romsdal vedtok i 2009 at anbod på offentleg kommunikasjon i fylket skal vere universelt utforma og følgje dei retningslinene som gjeld. Til dømes IMO sitt rundskriv MSC 735 som gjeld passasjertrafikk til sjøs.
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 12.03.2015:

"Dei alvorlege brota som er avdekka på MF Kvam, i høve krava til universell utforming i Møre og Romsdal fylkeskommune, og spesielt i høve dei spesifikke krav under pkt. 4.7.12 i anbodskriteria for gjeldande samband og ferje, vil gjere det vanskeleg og til dels umogleg for personer med nedsett funksjonsevne å nytte ferja.
I tillegg er dette svært alvorlege brot, der anbodsvinnar har ført Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune bak lyset, samt gjennomført store anbodsavvik i høve andre anbodsdeltakarar.
Rådet for likestilling av funksjonshemma er glad for dei kontrollane som er gjennomført. Med bakgrunn i dei svært alvorlege brota som rapporten visar er avdekka på MF Kvam ber rådet samferdselsavdelinga/samferdselsutvalet i fylkeskommunen krevje at Norled sett inn ferje som støttar krava til universell utforming på gjeldande samband. Alternativt må sambandet gå til neste anbydar på resultatlista eller anbodet annullerast og ny anbodsrunde gjennomførast.
Rådet vil følgje denne saka og framtidige saker nøye då vi ser dette som svært viktig for samferdsla i fylket."

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringa arbeider for eit meir tilgjengeleg samfunn og like høve for alle grupper til blant anna å nytte ulike transportmiddel. Krava til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelegheitslova er svært viktige.
For å illustrere ditt spørsmål syner du til ei konkret sak. I denne saka godkjente Sjøfartsdirektoratet ein søknad om installasjon av trappeheis. Den aktuelle ferja regulerast av forskrift av 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innanriks fart. Der er det eit skjeringspunkt – 1. oktober 2004 – for kravet om å bli bygt med universell utforming. Ferja ble bygd før denne datoen, og skal dermed under gjeldande forskrift oppfylle krava om universell utforming dersom det blir gjennomført ei større ombygging. Sjøfartsdirektoratet konkluderte med at ombygginga ikkje var å vurdere som større, og godkjente dermed søknaden. Saka blei derfor ikkje send Nærings- og fiskeridepartementet, men departementet har fatta vedtak i ei anna sak om universell utforming og installasjon av trappeheis.
Eg er oppteken av at departementet følgjer lova og varetek funksjonshemma passasjerar på same måte som andre passasjerar, og at klagesaker som blir avgjorde av departementet sjølvsagt skal behandlaest i samsvar med gjeldande lovverk.