Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1212 (2014-2015)
Innlevert: 23.06.2015
Sendt: 23.06.2015
Besvart: 30.06.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): I dagens situasjon, der ledigheten er den høyeste på 10 år, hvorfor foreslår ikke regjeringen at bedriftsintern opplæring midlertidig også kan brukes av bedrifter som bli rammet av markedssvikt, eller gjør andre grep som åpner opp muligheten for at flere bedrifter med markedssvikt kan benytte tiltaket?

Begrunnelse

Gjennom tiltaket bedriftsintern opplæring kan virksomheter motta tilskudd til opplæring av egne ansatte ved større omstillinger. Målet med tiltaket er å bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet, og er ment å opprettholde og styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillings- eller strukturproblemer. Etter dagens regelverk skal opplæringstiden for hver deltaker som hovedregel ikke overstige 13 uker. Men i forbindelse med finanskrisen i 2009 ble det åpnet for at bedriftsintern opplæring midlertidig også kunne brukes av bedrifter som ble rammet av markedssvikt, med varighet opp til 26 uker. Dette åpnet for en betydelig større bruk av tiltaket.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Regjeringen følger utviklingen i ledigheten nøye og vurderer løpende behovet for omfang og innretningen av arbeidsmarkedstiltakene.
Innenfor den samlede budsjettrammen for arbeidsmarkedstiltakene vurderer Arbeids- og velferdsetaten regionalt og lokalt hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige for å møte utfordringene i arbeidsmarkedet.
I forbindelse med noe økt arbeidsledighet og prognosene framover er antall tiltaksplasser økt i revidert nasjonalbudsjett. Innenfor årets budsjettramme, der tiltakene for ledige økes med 1500 plasser i 2. halvår, er det rom for økt bruk av tiltaket bedriftsintern opplæring. Bedriftsintern opplæring kan være et godt virkemiddel for å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har alvorlige omstillingsproblemer, og som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder. Departementet vil omtale dette i supplerende tildelingsbrev for 2. halvår 2015 til Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Bedriftsintern opplæring er et rammestyrt virkemiddel og skal gi best mulig effekt innenfor budsjettrammen for arbeidsmarkedstiltakene. Etter dagens regelverk må omstillingsbehovet og planer for omstilling dokumenteres tilfredsstillende av bedriftene som søker om tilskudd. Dette bidrar til en målrettet bruk som fremmer nødvendig omstilling.
Det er grunn til å være varsom med nå å utvide inngangsvilkårene til også å omfatte midlertidig markedssvikt. Det vil da være en økt risiko for støtte til bedrifter som ikke tilpasser seg endringer i markedet og dermed bidrar til å hemme omstilling.
Opplæringstiden for hver deltaker skal som hovedregel ikke overstige 13 uker. Etter en konkret vurdering kan Arbeids- og velferdsetaten gi støtte til hver deltaker ut over denne perioden. I tillegg er det adgang til å organisere opplæringen slik at opplæringsperioden rullerer blant de ansatte. I slike tilfeller vil den samlede opplæringsperioden i den enkelte bedrift kunne strekke seg ut over 13 uker. Da Arbeids- og velferdsetaten innenfor gjeldende regelverk har nødvendig handlingsrom, mener jeg det ikke er hensiktsmessig å endre bestemmelsene om opplæringens varighet nå.