Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1235 (2014-2015)
Innlevert: 30.06.2015
Sendt: 30.06.2015
Besvart: 03.07.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Hvilke endringer er innført i Arbeids- og velferdsetaten (Nav) som følge av nye og/eller endrede forskrifter som omhandler asylsøkere, flyktninger og innvandrere, inkludert enslige mindreårige, og hva består endringene i?

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Ansvaret for asylpolitikken og den generelle innvandringspolitikken er lagt til Justis- og politidepartementet, mens ansvaret for integreringspolitikken er lagt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Arbeids- og sosialdepartementet har bl.a. ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken og arbeidsinnvandringspolitikken. Ansvaret på direktoratsnivå er likeledes delt mellom flere instanser. Utlendingsdirektoratet håndterer blant annet asylsøknader og søknader om oppholdstillatelse, mens Integrerings- og mangfoldsdirektoratet håndterer bosetting og oppfølging av introduksjonsloven. Arbeids- og velferdsetaten er ansvarlig for å gjennomføre arbeidsmarkedspolitikken og samarbeider med kommunene om introduksjonsordningen. Videre er det en ansvarsdeling mellom stat og kommune ved at kommunene har ansvar for bosetting og tilrettelegging av introduksjonsprogram. Dette innebærer at de første to årene etter bosetting har kommunene hovedansvaret for integrering av innvandrere som omfattes av introduksjonsordningen. I hovedsak vil det si flyktninger og deres familiemedlemmer. Når denne perioden er over, vil Arbeids- og velferdsetaten gjennom arbeidsmarkedspolitikken ha betydelige oppgaver for integrering av innvandrere i arbeidslivet. Arbeids- og velferdsetaten vil dessuten ha oppgaver knyttet til innvandrergrupper som ikke omfattes av introduksjonsordningen.
Ny utlendingslov ble vedtatt i 2008 og trådte i kraft sammen med nye forskrifter i 2010. Den regulerer utlendingers adgang til Norge, blant annet gjennom regler om innreise, visum, arbeidsinnvandring, familieinnvandring, asylsaksbehandling og studieopphold, samt gjennom regler om bortvisning og utvisning. Loven har også særskilte regler for gjennomføring av EØS-rettens regler om fri bevegelse.
Det har også siden 2010 vært gjennomført en rekke lov- og forskriftsendringer i utlendingsloven. Ingen av disse endringene har medført noen vesentlige endringer for Arbeids- og velferdsetatens gjennomføring av arbeidsmarkedspolitikken eller oppfølging av de innvandrergruppene som ikke omfattes av introduksjonsordningen.