Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1270 (2014-2015)
Innlevert: 05.08.2015
Sendt: 05.08.2015
Besvart: 18.08.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hvordan kan samferdselsministeren sikre god nok kapasitet og frekvens på ferjesambandet Anda-Lote i 2016 og 2017?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i forbindelse med Statsbudsjettet for 2015 innføring av 20-minuttsavganger på ferjesambandet E39 Anda-Lote (over Nordfjorden i Sogn og Fjordane) fra 1.1.2017, for å bedre frekvens og framkommelighet på E39.
Statens Vegvesen har nylig sendt ut på anbud innføring av 20-minuttersavganger fra 1.1.2018, ett år senere enn Stortingets vedtak, og forlenget dagens anbud med halvtimesavganger fra 1.1.2017 til 1.1.2018.
På toppen av dette varsler nå ferjerederiet som har kontrakten, Fjord1, at de i 2016 og 2017 vil sette inn en mindre ferje enn i dag på sambandet. Dette vil i så tilfelle være den andre kapasitetsreduksjonen på sambandet i løpet av ett år. Det er allerede i dag gjenståingsproblematikk på sambandet, og den vil naturligvis øke dersom det nå settes inn en enda mindre ferje.
Det er svært uheldig at et viktig ferjesamband på E39 de neste to årene med dette kan få dårligere kapasitet. Det er i strid med de politiske ønsker og strategier for å prioritere E39 som en hovedferdselsåre for folk og næringsliv på Vestlandet. Det må være mulig for statsråden å følge opp denne saken overfor Statens vegvesen og ferjerederiet, for å se på løsninger som sikrer at dagens kapasitet holdes oppe i påvente av 20-minuttsavganger fra 1.1.2018.
Et helt konkret og enkelt tiltak statsråden kunne ta initiativ til, ville være å sette inn "normal" halvtimesfrekvens i den timen det i dag er avbrudd i ferjeruten på sambandet midt på dagen, mellom kl. 12 og 13. En hel times ventetid midt på dagen på E39 er svært lite ønskelig - og det å sette inn en vanlig halvtimes avgang her kan gjøres uten behov for ekstra materiell eller mannskap - altså omtrent uten kostnader utover drivstoffutgiftene. Med det vil man også ha økt den samlede kapasiteten i sambandet i årene 2016 og 2017 i påvente av 20-minuttsavganger.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Åpningen av Kvivsvegen i september 2012 førte til nedgang i trafikken på ferjesambandet E39 Anda – Lote. I etterfølgende år har det vært noe trafikkvekst, men trafikkvolumet er fortsatt lavere enn før Kvivsvegen ble åpnet for trafikk. I 2014 kom 99,85 prosent av de reisende med ønsket ferjeavgang. Sett opp mot målet i NTP 2010-2019 om at 98 prosent av de reisende skal komme med ønsket ferjeavgang, vurderes kapasiteten på ferjesambandet Anda – Lote som god.
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2015 ba Stortinget regjeringen legge inn 20-minuttersavganger på E39 Anda – Lote, senest ved oppstarten av neste anbudsperiode 1. januar 2017. Gjeldende kontrakt for drift av sambandet innehar en opsjon på ett års forlengelse. Statens vegvesen har valgt å benytte seg av denne opsjonen for å kunne følge opp Stortingsvedtaket om at det skal stilles krav til null- og lavutslipp i alle nye ferjeanbud. Bakgrunnen for dette er å sikre god nok tid i anbudskonkurransen til at tilbyderne kan komme med tilbud på gode løsninger for null- og lavutslippsteknologi i neste kontraktsperiode. Neste kontraktsperiode med krav om 20-minuttersavganger vil derfor starte opp 1. januar 2018.
Jeg er opptatt av at ferjetilbudet skal leveres minst i tråd med anbudskontrakten. Ferjesambandet Anda – Lote trafikkeres i dag av en ferje med kapasitet på 115 PBE. Det stemmer at det i løpet av 2015 vil bli satt inn en ferje med kapasitet på 108 PBE. Kapasitetskravet i gjeldende kontrakt er imidlertid på 95 PBE. Følgelig vil Fjord1 fortsatt levere mer kapasitet på sambandet enn det som det er stilt krav om.