Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1271 (2014-2015)
Innlevert: 05.08.2015
Sendt: 05.08.2015
Besvart: 13.08.2015 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Fremskrittspartiets energipolitiske talsmann Oskar J. Grimstad varslet i Dagens Næringsliv 7. juli 2015 (dn.no) at "oljeskatten" burde senkes.
Jobber regjeringen med forslag om kutt i oljeskatten eller ligger dagens skatteregime fast?

Begrunnelse

Forutsigbarhet har vært et sentralt punkt i norsk petroleumsskattepolitikk. Når en talsmann fra regjeringspartiet FrP rykker ut med et budskap om nytt generelt skattenivå så legges det merke til i næringen og markedet.
I Stavanger Aftenblad (aftenbladet.no) samme dato sier Grimstad på vegne av FrP følgende:

"- Dette gjelder kun marginale felt og haleproduksjoner, altså der lønnsomheten er spesielt sårbar."


Dette skaper også uklarhet om finansministerens parti egentlig jobber for å senke skattenivået generelt eller ønsker å designe et nytt regime for hvert enkelt felt. Et leserbrev fra Grimstad kan tyde på at det er et nytt regime for haleproduksjon og økt utvinning som menes.
Det er generelt lite klokt å varsle skattekutt for så å drøye gjennomføringen. Derfor har vi i Norge liten tradisjon for å drive skattepolitiske kollokvier i mediene.
En politikk som gir næringsaktørene grunn til å forvente et nytt skattenivå eller skatteregime kan påvirke investeringsbeslutningene og bidra til utsettelser.
Det er derfor påkrevd at statsråden, og Oskar J. Grimstads partileder, avklarer om regjeringen har tenkt å endre petroleumsskatten i tråd med signalene som partiet ga i sommer. Og om finansministeren er enig med FrP i denne saken.


Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Petroleumsskattene fastsettes i de årlige statsbudsjettene. Regjeringen legger vekt på at næringen har forutsigbare og langsiktige skatte- og avgiftsregler. I Sundvollen-plattformen slås det fast at «regjeringen vil vurdere endringer i petroleumsskattesystemet som kan bedre ressursforvaltningen og øke utvinningsgraden i felt i drift og nærliggende marginale felt.»
Dagens system har som mål å sikre det norske folk en stor del av inntektene fra petroleumsressursene på norsk sokkel. Skattesystemet er utformet med sikte på at selskapenes beslutninger ikke skal påvirkes av beskatningen. På denne måten bidrar skattesystemet til god utnyttelse av våre petroleumsressurser. Det er viktig, også for næringen, at skattesystemet er forutsigbart. Det har vært en styrke at det norske petroleumsskattesystemet er lønnsomhetsbasert.
Jeg vil minne om at regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding til høsten om oppfølgingen av Skatteutvalget. Dette vil gi Stortinget en god mulighet til en bred drøfting av skattesystemet.
Petroleumsvirksomheten er en næring preget av svingninger i bl.a. oljepris. Rammene for næringen er godt tilpasset slike variasjoner. I et overskuddsbasert skattesystem som vi har i Norge, vil statens skatteinntekter automatisk tilpasses perioder med prissvingninger og prosjekt med ulik lønnsomhet.
Over tid er det kostnadsnivået som vil bestemme hvor mye av ressursene det vil være lønnsomt å utvinne. Innsats rettet mot teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner vil både legge til rette for flere lønnsomme funn og økt utvinning av lønnsomme ressurser i felt i drift.