Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1301 (2014-2015)
Innlevert: 11.08.2015
Sendt: 12.08.2015
Besvart: 20.08.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I Samarbeidsavtalens del om utlendingsfeltet er situasjonen for konvertitter særlig berørt. Den gjennomgangen som er bestilt av departementet anbefaler flere endringer for å styrke saksbehandlingen i konvertittsaker. Rapporten er også kommentert av UNE.
Kan jeg be statsråden redegjøre for den politiske behandlingen som nå skal skje, og hvilket tidsperspektiv statsråden ser for seg for oppfølging av rapportens anbefalinger?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Gjennomgangen av asylpraksis for konvertitt- og LHBTI-saker viser at utlendingsforvaltningens praksis i all hovedsak er i overensstemmelse med UNHCRs retningslinjer og EUs statusdirektiv. Anbefalingene i rapporten går stort sett ut på å tydeliggjøre og klargjøre praksis, samt å endre noen rutiner for å bedre saksbehandlingen. Rapporten konkluderer ikke med at saker er feilaktig avslått eller at noen er returnert til hjemlandet i strid med våre internasjonale forpliktelser.
Både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) har rapportert til departementet om sin oppfølging av anbefalingene. UDI har meldt at de vil følge opp anbefalingene rettet til dem. Også UNE følger opp og har påbegynt flere prosesser.
En særlig viktig anbefaling for konvertittsakenes del er at UNE etablerer kontakt med kirkelige miljøer, for å få innspill til hvilke spørsmål det er relevant å få belyst i en troverdighetsvurdering av om en anført konvertering er reell. Dette er fulgt opp. UNE opplyser at disse møtene har stor verdi, at de har positive erfaringer fra møtene og at de vil fortsette å ha dialog og kontakt.
Når det gjelder tidsperspektivet for oppfølgingen har UNE opplyst at de tar sikte på å revidere skriftlige dokumenter til hjelp i saksbehandlingen – herunder relevante praksisnotater – i løpet av høsten 2015. Øvrige tiltak gjennomføres fortløpende.
Behovet for videre politisk behandling og eventuell oppfølging av de konkrete anbefalingene i rapporten vil bli gjenstand for dialog med samarbeidspartiene, jf. Samarbeidsavtalen mellom Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet om utlendingsfeltet.