Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1323 (2014-2015)
Innlevert: 19.08.2015
Sendt: 19.08.2015
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 26.08.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Norske verft er heilt i toppen kva gjeld design, teknologi og kvalitet på skipa. I tillegg viser erfaringane at dei leverer på dato og til avtalt pris. Det bør vera ein målsetnad at det planlagde kystvaktskipet blir bygd ved eit norsk verft.
Vil Regjeringa gjennomføre tiltak og setje krav som, innanfor konkurransereglane, aukar sjansane monaleg for at det planlagde kystvaktskipet og framtidige forsvarsskip blir bygde i Noreg, på same måte som andre Nato-land byggjer sine skip heime?

Begrunnelse

Det er mange fordeler ved at norske kystvaktskip og andre forsvarsskip blir bygde i Noreg av norske verft. Ein tek vare på og styrker arbeidsplassar langs kysten. No som vi står overfor nedgangstider i verftsindustrien, er dette særleg viktig. Vidare er det snakk om å bevare og utvikle kompetanse i toppklassen, og sikre framtida til verfta og til vedlikehaldet av skipa.
Det finst fleire norske verft som vil vera i stand til på ta på seg oppdraget med å byggje eit nytt kystvaktskip og andre forsvarsskip. Såleis vil det vera reell konkurranse sjølv om anbodet blir utlyst berre i Noreg, eller med kravsspesifikasjonar som norske verft har lettare for å møte enn utanlandske. Det vil framleis vera mogleg å ivareta norske forsvars- og samfunnsinteresser gjennom atterhald og spesielle vilkår dersom anbodet blir lyst ut internasjonalt. Tyskland og andre samarbeidsland krev til dømes at all dokumentasjon skal vera utforma på deira eige språk, og at alle forhandlingar skal gå føre seg på det aktuelle språket.
Ein kan sjå for seg to ulike måtar å gjera dette på:

1. Oppdraget blir skjerma for norske verft (arbeidsplassar, kompetanse, service/vedlikehald/oppfølging, rask levering av reservedelar, nasjonal sikkerheit, etc.)

2. Oppdraget blir lyst ut internasjonalt med spesielle vilkår (krav til norsk språk, krav til reell HMS/etiske retningslinjer osb. Tilsvarande krav til norske verft samt dokumentert historikk frå dei siste åra, krav til levetidskostnader, krav til erfaring frå å byggje skip for dei heilt spesielle farvatna her til lands, krav til framtidig service/vedlikehald ved norske samarbeidsverft, osb.). Det viktige er at det må vera reelle konkurranseforhold, men det er mogleg å få til.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Kystvakta sine farty er ein viktig ressurs i norske havområde, som bidreg positivt til mellom anna ressursforvaltinga, søk og redning av menneske og materielle verdiar, og dessutan miljøvern, med oljevern. Prosjekt 6615 Nytt ytre kystvaktfartøy blei vedteke ved Stortingets handsaming av Innst. 7 S (2013–2014) til Prop. 1 S (2013–2014). Fartyet vil vere det første i rekka til å erstatta Nordkapp-klassen. Det planleggast å kjøpa inntil to farty til i eit komande prosjekt 3049 Erstatning Nordkapp-klassen, og regjeringa vil vurdera eit samla innkjøp av ein serie på tre farty.
Forsvarsdepartementet har vurdert lovar og regelverk som gjeld for innkjøp av materiellet til forsvars- og tryggleikføremål i tilhøve til kva som vil gjelda for innkjøpet til Forsvaret av det nye helikopterberande kystvaktfartyet. FD har konkludert med at for dette innkjøpet vert nytta Forskrift om forsvars- og tryggleiksinnkjøp (FOSA), og innkjøpet vil kunngjerast internasjonalt. I kunngjeringa vil det stillast krav til leverandørane om m.a. kvalifikasjonskrav (§ 8-4), forsyningstryggleik (§ 8-8), og HMS sjølvfråsegn (§ 3-13). Det kan ikkje stillast krav til berre norsk språk med føremål å redusera konkurransen (§ 9-1), men det vil i så fall verte brukt to språk, engelsk og norsk.
Gjennom ei prekvalifisering av dei leverandørane som er interesserte, vil ein plukka ut dei som tilfredsstiller krava og har kompetanse og kapasitet til å levera denne typen farty. Desse vil få vere med vidare i konkurransen om leveransen, og norske verft vil truleg vere med her.
Krava til fartyet er baserte på dei oppdraga og den tenesta som Kystvakta utfører. Norske verft er gode på mindre spesialfarty, og har vist seg å vere konkurransedyktige i leveransar til offshoreverksemda. Kystvaktfartyet vert rekna å vera innanfor denne kategorien.
Innanfor gjeldande regelverk, med dei krav som vert sette for innkjøpet av dette kystvaktfartyet, burde norske verft vere konkurransedyktige.