Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1325 (2014-2015)
Innlevert: 19.08.2015
Sendt: 19.08.2015
Besvart: 25.08.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Hvorfor skal ikke de landbruksfaglige konsekvensene av rovviltforliket evalueres, og hvorfor er ikke landbruksfaglig kompetanse ivaretatt i evalueringen?

Begrunnelse

I rovviltforliket pkt. 2.1.9 står det at «Forlikspartnerne er enige om at den regionale forvaltningen og de regionale bestandsmålene av rovvilt skal evalueres innen fem år.» I forliket står det også at «Dyr på utmarksbeite har mange positive kvaliteter, og det er viktig å sikre levedyktig næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovvilt. Forlikspartene viser til den todelte målsettingen etter rovviltforliket fra 2004, og at utfordringen ligger i å ivareta begge deler uten at konfliktene mellom dem blir større enn nødvendig.» Dette viser at rovviltforliket har sitt utgangspunkt i balansen mellom rovdyrbestandene og beitenæringa. Rovviltforliket har store konsekvenser utover de miljøfaglige. Konfliktnivået har vært på et vedvarende høyt nivå, ofte på grunn av at rovdyr har forårsaket store tap av beitedyr, og gjort det umulig å opprettholde beitenæringen i mange områder. Pkt. 2. 1. 9. sier ikke at det kun er de miljøfaglige sidene av regional forvaltning og regionale bestandsmål som skal evalueres. Likevel har Norsk institutt for naturforskning blitt gitt oppdraget med evaluering av rovviltforliket, uten at andre fagmiljø eller kompetanse om rovviltpolitikkens virkninger på beitenæring, matproduksjon og lokalsamfunn er involvert i evalueringen.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: I rovdyrforliket, som et enstemmig Stortinget vedtok i 2011, står det i punkt 2.1.9 at "den regionale forvaltningen og de regionale bestandsmålene av rovvilt skal evalueres innen fem år."
Denne evalueringen skal gi grunnlag for en vurdering av ordningen med regionale rovviltnemnder, samt fordelingen av de regionale bestandsmålene. Slik kan vi få vurdert om disse to virkemidlene er de beste til å oppnå de målsettingene omleggingen skulle ivareta. Rovviltforliket omfatter mange momenter som sammen med tidligere stortingsmeldinger og behandling i Stortinget samlet sett skal utgjøre en helhetlig rovviltforvaltning. I rovviltforliket legges det opp til en evaluering av deler av det samlede virkemiddelapparatet. Dette følger vi nå opp. Det er altså ikke slik at Stortinget har bedt om en helhetlig evaluering av hele rovviltforliket.
Norsk institutt for naturforskning har fått evalueringsoppdraget. Norsk institutt for naturforskning besitter viktig samfunnsvitenskapelig kompetanse i tillegg til svært god biologisk kompetanse. For meg er det også viktig å trekke inn andre lands erfaringer med en regionalisert forvaltning i evalueringen, og særlig det faktum at vår lange grense mot Sverige påvirker norsk rovviltforvaltning. Svenske kompetansemiljøer vil derfor bli brukt i evalueringen.
Landbruket og beitenæringene påvirkes av mange faktorer, og en større evaluering av landbruksforvaltningen er heller ikke innenfor mandatet til denne evalueringen. Samtidig er det naturligvis slik at mange av de momentene som inngår i evalueringen i høyeste grad er relevante for beitenæringen. Sentrale tema slik som rovviltnemndenes avgrensing av forvaltningssoner, sonenes sammenheng på tvers av region- og landegrenser, om bestandsmål for rovdyr nås innenfor prioriterte rovviltområder som forutsatt eller ikke, er eksempler på dette. I tillegg vil næringsorganisasjonene og interesseorganisasjoner trekkes inn i arbeidet, noe som gir alle berørte anledning til å belyse de fordeler og ulemper de anser viktig å få fram i evalueringsarbeidet. Jeg mener også det er naturlig at evalueringsrapporten legges ut offentlig med mulighet for å kunne kommentere denne før det dras konklusjoner på grunnlag av rapporten.
Jeg kan ikke se at det nå er grunnlag for å utvide mandatet for evalueringen til ytterligere problemstillinger av landbruksfaglig karakter. Det er heller ikke i samsvar med det Stortinget har vedtatt at vi skal evaluere.