Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1333 (2014-2015)
Innlevert: 21.08.2015
Sendt: 21.08.2015
Besvart: 28.08.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Mener statsråden at det er i tråd med Grunnloven § 106 og gjeldende menneskerettigheter at norske borgere domfelt i Norge blir sendt til Nederland mot sin vilje for å sone fengselsstraffen?

Begrunnelse

Å sende norske statsborgere til soning i utlandet mot deres vilje har blitt problematisert av blant annet Advokatforeningen, som har pekt på at det er i strid med Grunnloven å utvise norske borgere fra landet. I flere medieoppslag i det siste har det kommet frem at stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene og medlemmer av regjeringen har ment at det er helt greit å tvangssende noen ut av landet dersom det ikke er tilstrekkelig mange som reiser frivillig til soning i Nederland. Mens Senterpartiet har understreket hvor viktig det er å opprette flere soningsplasser i Norge, og også pekt på løsninger som har kunnet fungere på kort sikt, har Regjeringen brukt tiden de siste to årene på å forberede utsendelse av fanger til Nederland.
I forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 12 (2014–2015) avga justiskomiteens flertall følgende merknader som understreker at overføring til soning i Nederland som hovedregel skal være frivillig.
Flertallet mener på denne bakgrunn at soning i Nederland som hovedregel skal forbeholdes utenlandske statsborgere, og at soningsoverføring for norske borgere i hovedsak skal baseres på frivillighet. Flertallet understreker at soningsoverføring av norske borgere i minst mulig grad skal gjennomføres ved bruk av tvang. Flertallet forutsetter at ufrivillig soning i Nederland, er avklart lovmessig.
Flertallet viser til at departementet allerede har varslet mer aktivisering, utvidet telefontid, bruk av Skype og en mer fleksibel besøksordning som kan bidra til at flere velger å gjennomføre soningen i Nederland på frivillig basis. Flertallet oppfordrer regjeringen til å gjøre frivillig soning i Nederland mer attraktivt for norske borgere gjennom å forskriftsfeste ytterligere kompenserende tiltak. Flertallet ser viktigheten av å finne ordninger som tilrettelegger for besøk fra fangenes pårørende, og regjeringen oppfordres til å finne gode løsninger som minimerer utfordringene for denne gruppen.
Statsråden bør avklare om han mener komiteflertallet sin «frivillighetslinje» skal legges til grunn eller ikke.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Representanten Klinge viser til at Advokatforeningen har reist spørsmål om forholdet til Grunnloven i forbindelse med eventuell tvangsmessig overføring til soning i Nederland. I forbindelse med utarbeidelsen av straffegjennomføringsloven § 1 a som gir hjemmel til straffegjennomføring i annen stat som Norge har inngått avtale med, ble spørsmålet om utvisning og overføring uten innsattes samtykke vurdert. Jeg viser her til s. 12 i Prop. 92 LS (2014-2015) om at overføring i tråd med avtalen om leie av fengselskapasitet i Nederland ikke kan anses som utvisning i Grunnlovens eller EMKs forstand. Det sentrale elementet ved en utvisning er at enhver tillatelse til opphold opphører, og at den utviste nektes innreise i Norge. Overføring til et fengsel i Nederland har ingen konsekvenser for den innsattes rett til opphold i Norge, og personen vil etter endt soning stå fritt til å returnere til riket. Videre vil den innsatte under straffegjennomføring i Nederland være under norsk jurisdiksjon.
Det lovmessig er således avklart og overføringer av både norske og utenlandske innsatte til Nederland kan skje uten samtykke fra den enkelte.
Representanten Klinge viser også til uttalelse fra Justiskomiteens flertall i Innst. 305 S (2014-2015) om at «..soningsoverføring for norske borgere skal baseres på frivillighet».
Det er et mål for meg at så mange som mulig overføres frivillig til soning i Nederland jf. også merknaden fra Stortingets flertall. Jeg vil samtidig understreke at det er kriminalomsorgen som bestemmer hvor innsatte skal gjennomføre straffen, enten de er norske eller utenlandske borgere. Overføring til Nederland skjer på samme grunnlag som for overføring mellom fengsler i Norge og samtykke fra den innsatte er ikke en forutsetning.
Norgerhaven fengsel har et godt tilbud til de innsatte. Kriminalomsorgen har også iverksatt tiltak for å gjøre soning i Nederland til et attraktivt alternativ. De er også ferd med å etablere samarbeid med frivillige organisasjoner i den hensikt å finne gode løsninger som kan minimere ulike utfordringer for innsatte som blir overført.