Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1356 (2014-2015)
Innlevert: 26.08.2015
Sendt: 26.08.2015
Besvart: 09.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Vil helseministeren øremerke midler til grunn- og videreutdanning til 15 000 helsefagarbeidere og til videreutdanning av 15 000 sykepleiere i perioden 2016-2020, og over hvilket budsjett skal bevilgningen tas?

Begrunnelse

Statsminister Erna Solberg uttalte 24.08.15 at hun ville øremerke midler til grunn- og videreutdanning for helsefagarbeidere og sykepleiere. Dette ble anslått til å koste 1,8 milliarder over en 4 års-periode. Statsministeren utdypet ikke hvordan disse midlene skulle fordeles, eller om det var staten eller kommunen som skulle ha dette ansvaret. Det er varslet gjennom Prop 1 S HOD (2014-2015) at regjeringen vil legge frem et Kompetanseløft 2020, en plan som skal bygge videre på de gode erfaringene fra Kompetanseløft 2015.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Spørsmålet dreier seg om et politisk standpunkt som Erna Solberg har fremført på vegne av partiet Høyre i valgkampen. Regjeringen vil fremme forslag vedrørende grunn- og videreutdanning for ansatte i omsorgssektoren for Stortinget på egnet måte.
Regjeringen jobber aktivt med å styrke kompetanse og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Regjeringen styrket i 2014 tilskuddet til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene med 50 mill. kroner, slik at det bevilges i overkant av 140 mill. kroner i året til formålet. Regjeringen har i tillegg videreført tilskuddet til fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag, som i 2015 var på om lag 85 mill. kroner. Regjeringen har i 2015 i tillegg etablert et lønnstilskudd for avansert klinisk sykepleie på 12,5 mill. kroner og en nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten på 11 mill. kroner. Regjeringen har varslet fremleggelse av en plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for perioden 2016-2020, Kompetanseløft 2020.
Regjeringens forslag til satsinger på kompetanseheving vil omtales i Prop 1 S (2015-2016).