Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1357 (2014-2015)
Innlevert: 26.08.2015
Sendt: 26.08.2015
Besvart: 04.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva var antallet årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, i absolutte tall og per 1000 innbyggere i alderen 0-19 år, for de 20 største byene i Norge, ved utgangen av 2013 og 2014, og hva er tilsvarende antall per 01.07.2015?

Begrunnelse

Viser til spørsmål 15:1216 med begrunnelse stilt 24.06.15 og påfølgende svar. Jeg ber i dette tilfellet om tall som knytter seg til økning og fordeling av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i de 20 største kommunene, inkludert foreløpige tall for første halvår 2015.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil starte med å takke representanten for å opprettholde fokus på en så viktig helse-fremmende og forebyggende tjeneste som helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Representanten viser til mitt svar på skriftlig spørsmål 1216. I spørsmål 1216 ble det bedt om relativt omfattende og detaljert statistikk over fordeling av årsverk i tjenesten, inkludert fordelingen mellom ulike yrkesgrupper, nasjonalt og fordelt på fylker og kommuner, og utviklingen fra 2013 til 2014. I mitt svar på spørsmålet vurderte jeg at det ville være for omfattende å inkludere årsverksstatikk for alle landets kommuner som representanten ba om. Det er også i mange kommuner snakk om svært små tall når fordelingen av årsverk relateres til ulike yrkesgrupper. I mitt svar på spørsmål 1216 la jeg likevel ved flere oversiktstabeller for å vise utviklingen nasjonalt og i fylkene.
I dette spørsmålet har representanten bedt om tilsvarende oversikter for landets 20 største byer/kommuner. Nærmere bestemt en oversikt over fordelingen av antall årsverk i helse-stasjons- og skolehelsetjenesten i disse kommunene i absolutte tall og per 1000 innbyggere
0-19 år. Det bes om tall fra 2013, 2014 og første halvår 2015.
Representanten etterspør ikke spesifikt fordelingen av årsverk mellom ulike yrkesgrupper i tjenesten, men jeg forutsetter at dette også er av interesse her, ettersom det vises til svaret på spørsmål 1216 som konkret etterspurte dette.
Som representanten helt sikkert er kjent med, har vi flere store kommuner som ikke har bystatus. Vedlagte oversikter (vedlegg 1-4) omfatter derfor de 27 største byene og kommunene i landet. For ordens skyld er forskjellen i status spesifisert i tabellene. Kommunene er satt opp etter kommunestørrelse målt i antall innbyggere, med den største kommunen øverst.
Til representantens orientering publiserer Statistisk sentralbyrå (SSB) KOSTRA-tall kun for hele år. Data publiseres to ganger årlig; 15. mars og 15. juni. I mars publiseres endelige tall for to år tidligere og foreløpige tall for fjoråret, mens i juni publiseres korrigerte, foreløpige tall for fjoråret. Disse er å anse som foreløpige frem til mars påfølgende år. Dette innebærer at jeg dessverre ikke kan svare representanten når det gjelder antall årsverk i tjenesten per 01.07. 2015. Tallene som fremgår av de fire vedleggstabellene er endelige tall for 2013 og foreløpige tall for 2014 publisert av SSB 15. juni i år.
Tabellene i vedlegg 1 og 2 viser oversikt i henholdsvis 2013 og 2014 over antall årsverk i tjenesten totalt og for ulike yrkesgrupper, og antall årsverk i hver av landets 27 største kommuner av ulike yrkesgrupper – i absolutte tall. I tillegg fremgår gjennomsnittlig antall årsverk per kommune av de samme yrkesgruppene.
Tabellene i vedlegg 3 og 4 viser oversikt i henholdsvis 2013 og 2014 over antall årsverk per 1000 innbyggere 0-19 år, nasjonalt, i de 27 største kommunene og etter yrkesgruppe. For hele landet var det i gjennomsnitt 3,5 årsverk per 1000 innbyggere 0-19 år i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2014, en økning på 0,1 årsverk fra 2013. Det fremgår også gjennomsnittlig antall årsverk per yrkesgruppe i hele landet per 1000 innbyggere 0-19 år.
Når det gjelder årsverk jordmødre, er disse beregnet per 1000 fødte i perioden. For hele landet var det 4,9 jordmorårsverk per 1000 fødte i 2014, en økning på 0,2 årsverk fra 2013.
Ser vi på de absolutte tallene i vedlegg 1 og 2, samsvarer det totale antallet årsverk i de respektive kommunene til en viss grad med kommunestørrelsen sett ut fra rekkefølgen, men det er mange unntak.
Det er antakelig mer interessant å se på vedlegg 3 og 4, der man får et inntrykk av årsverk per 1000 innbyggere 0-19 år og fordelingen mellom ulike yrkesgrupper i de forskjellige kommunene. Samtidig er det viktig å ikke trekke raske slutninger ut fra dette uten først å se nærmere på lokale forhold. Mange kommuner samarbeider om å yte tjenester, og det er samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak. Det kan for eksempel se ut til at Tromsø kommune ikke har jordmor tilgjengelig. Det har imidlertid frem til nylig vært formelt samarbeid mellom kommunen og Universitetssykehuset Nord-Norge om jordmortjenester til blant annet gravide. Eventuelle endringer som følge av avtalens utløp i 2015 vil ikke synes på 2014-statistikken.
Det vises til tabellene i vedlegg 1-4 for ytterligere spesifisering og oversikt.

Lenke til vedleggene i pdf-format