Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1361 (2014-2015)
Innlevert: 27.08.2015
Sendt: 27.08.2015
Besvart: 04.09.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Er statsrådens vilje til å flytte bommene avhengig av et nytt flertall, eller kan det skje også om nåværende flertall ber om det, kan statsråden selv vedta en flytting, eller må saken til Stortinget, skal mindreinntektene i bommene dekkes gjennom høyere bompengesats, lengere nedbetalingstid eller økt statlig bidrag, i så fall hvor mye, og er det i tråd med bompengeregelverket at innbyggerne i en kommune skal betale kostanden for et veiprosjekt i nabokommunen?

Begrunnelse

Samferdselsministeren sier i Fredriksstad Blad 24.8 at "Hvis det blir politisk skifte her i byen, skal jeg sørge for at bommene på bruene til Kråkerøy blir flyttet", som kommentar til Fredrikstad FrP forslag om å flytte bommene til kommunegrensa mot Hvaler kommune.
En flytting av bommene, som finansierer Værstebrua, en ny bruforbindelse mellom sentrum og Kråkerøy i Fredrikstad kommune, vil innebære betydelig mindre trafikk gjennom bomstasjonene. Dette vil ha betydning for inntjeningen og derved nedbetalingen av gjelden.
Statsrådens uttalelse reiser flere spørsmål det er viktig å få en avklaring på før valget.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Som omtalt i bl.a. Meld. St. 25 (2014-2015), har regjeringen varslet en bompengereform der det bl.a. legges opp til å etablere en rentekompensasjonsordning for bompengelån. Målet med rentekompensasjonsordningen er å redusere trafikantenes betaling av bompenger, enten i form av lavere takster, høyere rabatter eller kortere innkrevingstid. Regjeringen har derfor åpnet for at lokale myndigheter kan vurdere avvikling av innkrevingspunkt for Ny Kråkerøyforbindelse når ordningen med rentekompensasjon innføres, jf. Prop. 50 S (2014-2015) Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold, side 19.
Dersom lokale myndigheter ønsker å avvikle eller flytte innkrevingspunkt på Kråkerøybruene, vil jeg se positivt på et slikt forslag. Jeg vil i så fall komme tilbake til Stortinget med en slik sak. For å sikre god lokalpolitisk forankring, må et eventuelt forslag til endringer først behandles politisk av berørte kommuner og Østfold fylkeskommune. I den forbindelse må de økonomiske konsekvensene av eventuelle endringer utredes og vurderes, inkl. opplegg for inndekning av eventuelle mindreinntekter. Saken følger deretter vanlig prosedyre fram til den eventuelt fremmes for Stortinget.
I forbindelse med min samtale med Fredrikstad Blad, som det refereres til, nevnte jeg at Arbeiderpartiet i Stortinget var sterkt kritisk til bompengereformens del om rentekompensasjon og kutt i bomtakster. Jeg regnet derfor med at initiativ til endringer i bompengevedtak vil komme fra partier som er positive til bompengereformen. Det er selvsagt bra dersom Fredrikstad Arbeiderparti er positiv til en reform som deres stortingsgruppe er imot. Jeg vil selvsagt forholde meg likt til alle initiativ, uavhengig av hvilke partikonstellasjoner som står bak.