Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1379 (2014-2015)
Innlevert: 31.08.2015
Sendt: 31.08.2015
Besvart: 04.09.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Det er viktig å sikre like konkurransevilkår i transportnæringen. Et av konkurranseforholdene er drivstoffkostnader. Flere aktører mener det foregår utstrakt juks med bruk av avgiftsfri diesel og at det sjelden kontrolleres av myndighetene. Det vil i så fall gi juksemakere en fordel i markedet.
Er statsråden bekymret for juks med avgiftsfri diesel og hvilke planer foreligger eventuelt for økt kontroll på området?

Begrunnelse

Statens vegvesen fører teknisk kontroll med tungbiler og har økt sin kontrollvirksomhet kraftig de siste årene. Etter regjeringsskifte er kontrollen med utenlandske vogntog firedoblet. Å prioritere kontrollressurser på tungbiler er viktig av hensyn til både trafikksikkerheten men også av hensyn til rammebetingelsene for næringen. Drivstoff er en vesentlig kostnad og konkurranseelement i næringen. Tyveri av diesel har vært et økende problem de siste 10 årene, ikke bare for tungtransporten i Norge men også for anleggsmaskiner, anleggsområder og faste installasjoner. I perioder rapporteres det daglig om dieseltyverier. Dette er direkte kriminalitet som rammer næringen. Dersom Statens vegvesen i perioder kan føre kontroll med bruk av riktig drivstoff, i tillegg til den tekniske kontrollen, vil dette bidra til mer likeverdige rammebetingelser i transportnæringen. Det kan videre virke preventivt i kampen mot dieseltyverier utført på anleggsområder og anleggsmaskiner.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er enig i at det er svært viktig å sikre like konkurransevilkår i transportnæringen.
Dette er i tillegg til trafikksikkerhetshensynet et av formålene med Statens vegvesens kontrollvirksomhet.
I likhet med representanten er jeg bekymret for denne problemstillingen, da juks med avgiftsfri diesel åpenbart gir en urettmessig konkurransefordel. Drivstoffkontroller er et viktig virkemiddel for å forhindre slik juks og vegvesenets kontrollører får derfor opplæring i å avdekke dette.
Jeg har nå bedt Vegdirektoratet om å øke innsatsen overfor dette problemet. Vegvesenet skal gjennomføre en kampanje med økt kontrollvirksomhet rettet mot urettmessig bruk av avgiftsfri diesel. Jeg håper et økt fokus og denne kampanjen vil gjøre det mindre attraktivt med slik juks. I samråd med avgiftsmyndighetene vil også tollvesenet bli involvert i denne satsingen.