Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1421 (2014-2015)
Innlevert: 09.09.2015
Sendt: 09.09.2015
Besvart: 22.09.2015 av næringsminister Monica Mæland

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Vil Næringsministeren be Forskningsrådets hovedstyre om en redegjørelse for hvilke vurderinger som har ligget til grunn for tildelingen av offentlige midler i Nykos-prosjektet?

Begrunnelse

Næringsministeren har 2. september besvart mitt spørsmål om tildelingen av midler fra Forskningsrådet til forskningsprosjektet Nykos. Næringsministerens generelle redegjørelse om Forskningsrådets fullmakter er presis nok, men besvarer i liten grad mitt spørsmål om den konkrete saken.
Bergens Tidende har publisert flere debattinnlegg i etterkant av nyhetssaken avisen publiserte 23.08. Det fremkommer fra forskjellige hold vidt forskjellige forståelser av hvordan prosessen har foregått, og hva som har foranlediget at NIVA ble tatt inn som partner i prosjektet og det nederlandske forskningsinstituttet Nioz trakk seg ut.
Transparens og etterprøvbarhet er et sentralt prinsipp ved tildeling av offentlige midler. Disse prinsippene er også forutsetninger for god forskning. Det er derfor nødvendig å få oppklart den uklarheten som har oppstått i denne saken.
Forskningsrådet bevilger midler på fullmakt fra regjering og storting, og Forskningsrådets hovedstyre er oppnevnt av kongen i statsråd. Det er dermed næringsministerens ansvar å forsikre seg om at tildeling av midler skjer etter åpne og objektive kriterier, ikke som følge av press fra næringsaktører med økonomiske interesser i saken.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Nykos- prosjektet er finansiert av programmet Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA). Hovedformålet med dette programmet er å fremme forskning og innovasjon i næringslivet, gjennom å støtte FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og utfordringer.
BIA benytter flere prosjekttyper, deriblant "Kompetanseprosjekter for næringslivet", som Nykos-prosjektet er et eksempel på. I disse prosjektene er det alltid en forskningsinstitusjon som er prosjektansvarlig (søker) og som har ansvar for kontrakten med Forskningsrådet. Etter Forskningsrådets innvilgelse av midler til et prosjekt er det opp til partene i partnerskapet å avgjøre fordeling av arbeidspakker og størrelsen på disse. Det er ikke uvanlig at det foretas endringer mellom deltakerne i partnerskapet under fremforhandlingen av en slik avtale. Ei heller at nye partner kommer til og andre går ut av prosjektet. Forskningsrådet er ikke part i forhandlingene om samarbeidsavtale, og beslutter ikke deltagere eller arbeidsdeling mellom deltagerne. Dersom det gjennom slike forhandlinger etableres et prosjekt som avviker vesentlig fra det som Forskningsrådet har vurdert ved mottak av søknad, må det imidlertid sendes ny søknad som underlegges ny behandling.
Departementet vurderer ikke enkeltsaker i Forskningsrådet, ei heller sammensetning av konsortier bak forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet. På bakgrunn av ovennevnte, og Forskningsrådets ansvar i denne saken, ser jeg ikke grunn til å be Forskningsrådets hovedstyre om en redegjørelse i saken.