Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1426 (2014-2015)
Innlevert: 10.09.2015
Sendt: 11.09.2015
Besvart: 17.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I et svar til undertegnede av 27/8 om manglende innkjøp av ambulanser ved OUS i 2015 skriver statsråden at "det er en klar forutsetning at ... ambulansetjenesten er fullt ut forsvarlig til enhver tid". Når det gjelder akuttoppdrag med rød kode og en fastsatt responstid på 12 minutter, var det i 2014 en måloppnåelse på 39 % i Stovner bydel, 46 % i Grorud og Søndre Nordstrand bydeler og 38 % i Østensjø bydel i Oslo.
Mener statsråden at dette er fullt ut forsvarlig - eller hvordan vil han sørge for at det blir det?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er i dag veiledende mål til responstider for ambulansetjenesten. De veiledende målene framgår av St. meld. nr. 43 (1999-2000) og er som følger:
•Akuttoppdrag: 12 minutter for 90 pst. av befolkningen i byer og tettsteder og 25 minutter for 90 pst. av befolkningen i grisgrendte strøk.
•Hasteoppdrag: 30 minutter for 90 pst. av befolkningen i byer og tettsteder og 40 minutter for 90 pst. av befolkningen i grisgrendte strøk.
Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet redegjørelse fra Helse Sør-Øst RHF om responstid for ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus HF (OUS). I redegjørelsen framgår det at OUS har satt inn flere nye ambulanseressurser de siste årene. OUS har også startet med hvite transportambulanser for å frigjøre kapasitet til akutt- og hasteoppdrag for den ordinære ambulansetjenesten.

Selv om OUS ikke oppnår målene for responstider, er det viktig å understreke at det akuttmedisinske tilbudet til Oslos befolkning er bra. OUS kan vise til gode resultater, også i internasjonal sammenheng, når det gjelder behandling av alvorlige skader og overlevelse ved hjertestans utenfor sykehus. Det skyldes blant annet at ambulansetjenesten er faglig godt kvalifisert.

OUS jobber for å få på plass elektronisk flåteplanleggings- og flåtestyringsprogram for ambulansetjenesten og elektronisk beslutningsstøtte i AMK-sentralen. Slike programmer gjør det mulig å styre ambulansene mer dynamisk ved bruk av historiske data, samt raskt å varsle nærmeste ressurs ved akutte hendelser. Det vil kunne gi en forbedring som gjør at de fleste bydelene i Oslo kommer innenfor målet om 12 minutter for 90 pst. av befolkningen på akuttoppdrag.
Det er krav til at AMK-sentralene skal besvare 90 pst. av henvendelsene fra publikum innen 10 sekunder. De nyeste tallene fra OUS når det gjelder aksesstid, tilsier at svartidene på AMK-sentralen er innenfor dette kravet.
Ny akuttmedisinforskrift har nylig trådt i kraft. I forskriften stiller vi skjerpede krav til de prehospitale tjenestene, og jeg mener dette er et viktige grep for å styrke tjenesten. Akuttutvalget legger fram sin innstilling i desember 2015, og jeg vil se hen til denne med tanke på hva som kan gjøres for å forbedre de prehospitale tjenestene, inkludert ambulansetjenesten og responstidene.