Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1440 (2014-2015)
Innlevert: 16.09.2015
Sendt: 17.09.2015
Besvart: 24.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvilke tiltak er eller vil bli iverksatt for å sikre en forsvarlig grensekontroll på Storskog, og hva er status for arbeidet med ny grensestasjon?

Begrunnelse

Norges møter Schengens yttergrense langs den 196 km grensa til Russland. Strømmen av flyktninger merkes nå også på grensa i nord. Bygging av ny grensestasjon på Storskog har vært diskutert i mange år, uten at noe har skjedd. Kostnadsestimatet for ny stasjon på Storskog er 742 mill.kr, og konseptvalgsutredningen (KVU) er sagt skulle være ferdig 1/9-2015.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politidirektoratet opplyser at bemanningen på Storskog grensekontrollstasjon nå er økt. Dette er gjort for å sikre at politiet på en god måte kan håndtere den senere tids vekst i antall asylsøkere som har meldt seg på grensestasjonen. Det kan også bli aktuelt å trappe opp antall tjenestemenn ytterligere.
Øst-Finnmark politidistrikt har dessuten fått bistand fra personell fra Politiets Utlendingsenhet slik at mottaks- og registreringsprosessen på stedet skal kunne gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Politiet samarbeider også med Sør-Varanger kommune for å bedre de lokale innkvarteringsfasilitetene.
Når det gjelder status for arbeidet med en ny grensekontrollstasjon, har regjeringen besluttet å gjennomføre en konseptvalgutredning, for å få et best mulig grunnlag for en beslutning om hvilke tiltak som skal iverksettes slik at kontrollfunksjonene på Storskog kan ivaretas på en betryggende og effektiv måte. Utredningen utføres av et privat konsulentselskap som, etter en kort fristutsettelse, legger frem sin rapport 1. oktober d.å. Deretter vil Justis- og beredskapsdepartementet arbeide videre med rapporten. Regjeringen vil senere komme tilbake til Stortinget med saken på en egnet måte.