Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1441 (2014-2015)
Innlevert: 17.09.2015
Sendt: 18.09.2015
Besvart: 24.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Kan statsråden redegjøre for hvorfor prosessen med utnevnelse av jordskiftelagdommere ikke har kommet lenger og hvordan ankebehandlingen av jordskiftesaker skal i skje i tiden etter 1. januar 2016?

Begrunnelse

I 2013 vedtok et enstemmig Storting ny jordskiftelov med ikrafttredelse 1. januar 2016. Lovendringen medfører at ankeinstansen jordskifteoverretten legges ned fra årsskiftet og seks nye embeter som jordskiftelagdommere må være bemannet fra samme dato for at ankesaker fra jordskifteretten skal kunne behandles. Regjeringen har hatt to år på seg til å forberede iverksettelse av lovendringen. Nå, tre måneder før ikrafttredelsesdatoen er ikke lønns- og arbeidsvilkår for de nye lagdommerne avklart, og de ledige embetene er heller ikke lyst ut.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er i dag fire jordskifteoverrettsledere i de fem jordskifteoverettene, da Hålogaland jordskifteoverrett administreres av Frostating jordskifteoverrett. Per 1. januar 2016 vil disse jordskiftelagdommerne overføres til henholdsvis Eidsivating lagmannsrett, Gulating lagmannsrett, Agder lagmannsrett og Frostating lagmannsrett og stillingene skal ikke lyses ut. Jeg har fått opplyst fra Domstoladministrasjonen at de snarlig vil oversende utnevnelssakene til Justis- og beredskpsdepartementet, slik at jordskifteoverrettslederne kan utnevnes som jordskiftelagdommer før nyttår. Spørsmålet om lønns- og arbeidsvilkår er til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal innlede nødvendig dialog med hovedsammenslutningene for å drøfte lønns- og arbeidsvilkår. Jordskifteoverrettsledernes stillinger er som nevnt overført lagmannsrettene, og de vil derfor ha samme lønns- og arbeidsvilkår frem til annet er fastsatt. Det er Domstoladministrasjonen som har ansvaret for bemanningen i domstolene, herunder å rekruttere og utlyse nye stillinger som jordskiftelagdommere. Domstoladministrasjonen har opplyst at de vil finne løsninger for de sakene som berammes i Borgarting lagmannsrett og Hålogaland lagmannsrett frem til det eventuelt blir tilsatt jordskiftelagdommere i disse lagmannsrettene.